یک مطالعه به رهبری COHP نشان داد که نوزادان سالم زمان کمتری را در بیمارستان در طول همه گیری کووید -1 پاند گذراندند ، بدون تغییر در پذیرش مجدد.

خبر – فیلادلفیا ، 12 اکتبر 2021بر اساس مطالعه جدیدی که توسط محققان فیلادلفیا (CHOP) انجام شده است ، نوزادان سالم و کامل متولد شده

Read More