Acamprosate – عمر مفید جدید


موارد استفاده از آکامپروسات

    آکامپروز کردن

از Acamprosit استفاده می کند

نشانه ها:
در درمان اعتیاد به الکل استفاده می شود.
مقدار مصرف: ۳۳۳ میلی گرم ۳ بار در روز

مکانیسم اثر آکامپروزیت

افزایش فعالیت سیستم GABAergic (به دلیل شباهت ساختاری آکامپروسات با GABA)
کاهش فعالیت گلوتامات در سیستم عصبی مرکزی و کاهش فعالیت گیرنده های NMDA
تاثیر بر کانال های کلسیم در سیستم عصبی مرکزی
– بازیابی تعادل GABA و فعالیت گلوتامات (که در الکلی ها خراب می شود).
در طول درمان، منجر به کاهش مصرف الکل می شود، اما واکنشی شبیه دی سولفیرام ایجاد نمی کند.
فعالیت های غیر قابل توجه CNS (شامل اثرات ضد اضطراب، ضد تشنج و ضد افسردگی) نیز مشاهده شد.