۸۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در قالب کاروان به مدارس گلستان ارسال شد


کرونا:

85 میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در قالب کاروان به مدارس گلستان ارسال شد

غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آگولا در شورای اسلامی با بیان اینکه برای ۱۸ پروژه ۷۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۸۵ میلیارد تومان آن تجهیزات آموزشی در قالب کاروان برای مدارس سراسری استانداری است، گفت: در حال حاضر ۷۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است..

این نماینده مجلس در جلسه یازدهم ادامه داد: ماه مهر ماه علم و ایمان است، ارسال امکانات و تجهیزات آموزشی خبر بسیار خوشحال کننده ای است. یکی از مؤلفه های مؤثر دانش، فضا و امکانات کافی است که نقش مهمی در ایجاد تمایل دانش آموزان و معلمان به افزایش دانش دارد..

وی افزود: فضای آموزشی از یک سو و امکانات آموزشی از سوی دیگر آموزش را تسهیل می کند. امیدواریم با این کار ارزشمند شاهد کارهای خوبی برای آموزش و پرورش استان گلستان باشیم./

انتهای پیام

منبع: خانه ملت

نویسنده: