رژیم لاغری سریع

گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium – اعتبار نوین


اشیا بلعیدن داروی گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium

 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium

اشیا بلعیدن گلیکوپیرونیوم

برمید گلیکوپیرونیوم یک آنتی موسکارین دارای آمین نوع ۴ همراه خود آثار محیطی خیلی شبیه همراه خود آتروپین است. بعد اجتناب کرده اند تجویز عضلانی آغاز تأثیر طی ۱۵ به همان اندازه ۳۰ دقیقه به نظر می رسد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار مهار عصب واگ ۲ به همان اندازه ۳ ساعت دوام دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ضد ترشح بزاق به همان اندازه ۷ ساعت وجود دارند. در صورت تجویز وریدی آغاز فعالیت طی یک دقیقه حاصل می‌شود. برمیدگلیکوپیرونیوم همانند آتروپین در اقدامات بیهوشی کاربرد دارد، همچنین در معامله با هایپرهیدروزیس(تعریق بیش اجتناب کرده اند ابعاد) به شیوه یون بری( وارد جمع کردن یون‌های نمک‌های محلول به داخل هیکل به کمک جریان الکتریکی«iontophoretic » را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معامله با کمکی بیماری زخم شکم کاربرد دارد.

فارماکوکینتیک گلیکوپیرونیوم

برمیدگلیکوپیرونیوم اجتناب کرده اند مسیر گوارشی فریب دادن کمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است شده است که بعد اجتناب کرده اند یک دوز خوراکی حدود ۱۰ به همان اندازه ۲۰ نسبت آن فریب دادن شده است.

برمید گلیکوپیرونیوم بسیار کم به سد خونی مغزی تأثیر می گذارد می‌کند. گلیکوپیرونیوم اجتناب کرده اند طریق صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار خلاص شدن از شر می‌شود.

مسائل جانبی گلیکوپیرونیوم

همانند آنچه با توجه به سولفات آتروپین آموزش داده شده است شد.

تداخلات دارویی گلیکوپیرونیوم

عموماً همانند آنچه با توجه به داروهای آنتی موسکارینی آموزش داده شده است شد( رجوع شود به سولفات آتروپین)