رژیم لاغری سریع

گزارش روزانه بازار خودرو


«گزارش روز بازار خودرو» عنوانی است کدام ممکن است به فینال تحولات بازار خودرو می پردازد.

ماشین سمند

گزارش روزانه بازار خودرو


هرچند نزدیک به پنج ماه اجتناب کرده اند افزایش قیمت خودروهای خانه می گذرد با این حال همراه خود ملاحظه به مصوبه ستاد ترتیب بازار، به نظر می رسد مانند است این ستاد در جاری حاضر قصد صدور مجوز جدیدی برای قیمت خودرو را ندارد.

در آبان ماه سال قبلی ستاد ترتیب بازار اجتناب کرده اند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای خانه خبر داد به همان اندازه خودروسازان پس اجتناب کرده اند حدود ۶ ماه اجازه افزایش قیمت محصولات شخصی را داشته باشند. اگرچه تنظیم مناسب قیمت خودروها معمولا در خرداد ماه در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمانه زنی ها با اشاره به آن اجتناب کرده اند اردیبهشت تحریک کردن تبدیل می شود، با این حال به نظر می رسد مانند است امسال شرایط مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است تنظیم قیمت همراه خود تاخیر انجام شود. به آموزش داده شده است فعالان صنعت خودرو، همراه خود ملاحظه به افزایش قیمت های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت تا حد زیادی مقامات نسبت به هزینه موارد، به نظر می رسد مانند است افزایش قیمت خودرو نیز نسبت به سال های قبلی همراه خود تاخیر مواجه شود. به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود ملاحظه به حساسیت ایده ها کلی نسبت به هزینه خودرو، مقامات بیش اجتناب کرده اند قبلی نسبت به افزایش قیمت این محصول محتاط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلی به تنظیم قیمت خودروهای خانه در شرایط کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} موج پیشرفت ها در واقع فعالان خودرو تاکید می کنند کدام ممکن است تنظیم قیمت خودرو در سال جاری امری قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است، با این حال بعید است به این زودی {اتفاق بیفتد}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی سناریوی عکس {در این} مورد دارند کدام ممکن است افزایش علاقه مند به قیمت ها (نسبت به آبان سال قبلی) است. بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه سال قبلی ستاد ترتیب بازار مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی (بهتر اجتناب کرده اند رقم نرمال) را گفتن کرده است، احتمالاً می رود قیمت دیرتر افزایش یابد هر دو رقم ناچیزی برای این امر فکر شود. یعنی مقامات ممکن است به بهانه اینکه قیمت خودروهای خانه را در آبان ماه اجتناب کرده اند رقم روال بهتر برده است، افزایش قیمت را به تعویق بیندازد هر دو سهم فوق العاده کمتری را در تذکر بگیرد. در همین جاری، فعالان خودرو می گویند کدام ممکن است با بیرون افزایش قیمت ها {نمی توانند} ساخت شخصی را افزایش دهند. بر مقدمه این سیستم وزارت صمت، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ساخت خودرو در سال جاری به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تجهیزات برسد کدام ممکن است نماد دهنده انبساط ۵۰ درصدی نسبت به سال قبلی است. همراه خود ملاحظه به یکپارچه تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی تامین عناصر یدکی اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند ملت، در صورت نرسیدن نقدینگی می خواست به خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر یدکی، قالب meting out 50 درصدی امکان پذیر نخواهد بود.

مشکل اصلی در نتیجه گیری این سیستم وزارت صمت، تامین نقدینگی می خواست قطعه سازان است کدام ممکن است به طور مستقیم به وضعیت پولی خودروسازان تکیه کن است. به همین دلیل اگر وجوه کافی در اتصال همراه خود کالا محصولات به خزانه خودروسازان نرسد، در موقعیت به صنوبر مطالبات قطعه سازان نخواهند بود، به همین دلیل تامین عناصر اجباری برای تیراژ ۱.۵ امکان پذیر نخواهد بود. ۵ میلیون واحد علاوه بر این بحث ساخت، انجماد قیمت ها نیز باعث کاهش تهیه به بازار تبدیل می شود، از خودروسازان ترجیح می دهند محصولات شخصی را در قالب کالا غیرعادی همراه خود قیمت های جدید تهیه کنند. جاری باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید ستاد ترتیب بازار چه تصمیمی در خصوص قیمت خودرو در سال جدید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه مجوز مربوطه را در خردادماه صادر می تنبل هر دو طبق روال قبلی به تعویق می افتد؟

ماشین ها