رژیم لاغری سریع

گردشگری، فرصت فراموش شده اشتغالزایی در مازندران


کرونا :

گردشگری، فرصت فراموش شده اشتغالزایی در مازندران

آیینه آمار 

بر ایده این گزارش در زمان حاضر ۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نفر در مازندران شناخته شده به عنوان پرانرژی بخش گردشگری در بخش استراحتگاه‌داری، رستوران‌داری، مهمانسرا، سوئیت‌داری، اقامتگاه‌های بومگردی ورزش دارند در حالی کدام ممکن است آمار اشتغال در این بخش سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ هزار نفر بود.
علاوه بر این جهش مازندران در ساخت صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این بخش هم در دهه قبلی فوق العاده دیدنی {بوده است} به گونه ای کدام ممکن است آمار اشتغال این بخش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۵ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۸ نفر در زمان حاضر مرتفع است.

دکتر عباس دربندی، اجتناب کرده اند استادان دانشکده مازندران همراه خود استناد به همین آمارها اظهار داشت : به معنای دقیق در صورت تجاری شدن گردشگری در مازندران، جلوگیری اجتناب کرده اند مسافرپذیری صرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرخوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین این سیستم‌ریزی راهبردی گردشگری، مازندران طی ۱۰ سال بلند مدت قابلیت تحمیل اشتغال ثابت برای منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار نفر را ساده در بخش شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دارد.

وی افزود : به عبارتی تولید دیگری آمار شاغلان مازندران در بخش شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۱۰ به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
این درک دانشکده اظهار داشت : علاوه بر این در زمان حاضر اجتناب کرده اند مجموع ۷۰۰ هزار نفر شاغل در بخش شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران، ۵۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۲ نفر در بخش شرکت ها تکیه کن به گردشگری ورزش دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان اصلی‌فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌فروشی ۳۰ نسبت، تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی هفت نسبت، ساختمان ۵ نسبت، بار ۱۴ نسبت، بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پولی منصفانه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره مستغلات ۱۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ۲۵ نسبت اجتناب کرده اند بسیاری از شرکت ها ارایه شده به مسافران را تشکیل می‌دهد.
وی افزود : در واقع آمار شاغلان بخش شرکت ها گردشگری مازندران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۴۵ هزار نفر بود کدام ممکن است اکنون بعد تحویل داد ۱۰ سال به ۵۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۲ نفر رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تدوام اجرای ساختار های راهبردی گردشگری شاغلان شرکت ها در استان در سال‌های بلند مدت با بیرون تردید به حدود منصفانه میلیون نفر افزایش خواهد کشف شد.
دربندی اظهار داشت : اشتغال زایی بر محور شرکت ها همراه خود ورود سالانه ۴۵ میلیون مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا ورود گروه شناور در صورتی می‌تواند قابل اتکا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق شود کدام ممکن است مالی در استان {به سمت} گردشگری سوق پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی شناخته شده به عنوان رویکردهای بی نظیر اشتغال آفرینی استان به شمار آیند.

طبق گزارش مناسب گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی، در جاری حاضر اجتناب کرده اند حدود سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر گروه مازندران منصفانه‌میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ نفر {نیروی کار} پرانرژی محسوب می شوند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان منصفانه‌میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۱۲ هزار نفر لوفر کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ نفر هم بیکاران فصلی هستند.

این در حالی است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۰ اجتناب کرده اند مجموع ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار نفر گروه استان مازندران منصفانه‌میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار {نیروی کار} پرانرژی بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار نفر شاغل، ۹۰ هزار نفر لوفر کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۰ هزار نفر هم لوفر فصلی بودند.

طبق گزارش همین مرجع، سهم کشاورزی اجتناب کرده اند اشتغال کل استان طی سال‌های ۱۳۸۵ تا۱۳۹۰ حدود ۶۰ نسبت، بخش صنعت ۱۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شرکت ها ۳۰ نسبت بود، با این حال این آمار اکنون بعد اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدای سال ۱۴۰۱ دستخوش اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اساسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی آنچنان آب گذشت کدام ممکن است فینال نفس هایش را می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی سهم اشتغال کشاورزی استان هم اکنون ۳۰۰ هزار نفر، شرکت ها کدام ممکن است گردشگری محور آن محسوب تبدیل می شود حدود ۷۵۰ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم صنعت حدود ۱۰۰ هزار نفر است.

جفا به کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌های تکیه کن

منصفانه هدف مهم حاد شدن اشکال بیکاری در مازندران قبلی اجتناب کرده اند مراقبت نشده به بخش گردشگری، جفا به بخش کشاورزی هم {بوده است} کدام ممکن است سبب شد به همان اندازه بخش اعظم اشتغال این بخش طی منصفانه دهه قبلی اجتناب کرده اند بازو برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گردشگری نبود استان به طور برداشتن دچار فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت در بخش اشتغال می شد.

دلیل برای مهم بلایی کدام ممکن است بر اوج اشتغال کشاورزی استان آمده  جدا از مراقبت نشده به زیرساخت های این بخش معادل تامین آب، زهکشی اراضی، نقطه ضعف پوشش های حمایتی، دلال تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود الگوی کشت خاص، در مراقبت نشده به صنایع تبدیلی این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط دادن بخش کشاورزی به گردشگری {بوده است}.

محمد جهانبخش، عضو هیات آموزشی گروه کشاورزی دانشکده آزاد مازندران معتقد است کدام ممکن است کاهش اشتغال بخش کشاورزی در استان به خاطر این کدام ممکن است ایمنی غذایی ملت به همان اندازه حدود زیادی تکیه کن به ،   موضوع آسان‌ای نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید برراحتی اجتناب کرده اند جدا آن رفتن کرد.

وی اظهار داشت : در اوایل دهه ۸۰ میزان اراضی کشاورزی استان حدود ۵۰۰ هزار هکتار بود کدام ممکن است این رقم اکنون به حدود ۴۴۰ هزار هکتار کاهش یافته است است. در شبیه به دهه حدود ۷۰۰ هزار نفر شناخته شده به عنوان {نیروی کار} شاغلِ ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولد در اراضی کشاورزی استان مشغول کار بودند کدام ممکن است این رقم اکنون به حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است است.

این درک دانشکده تصریح کرد: استان مازندران در دهه‌های قبلی قابلیت ساخت حدود ۲۰ محصول کشاورزی را داشت کدام ممکن است این رقم اکنون به ۱۴ محصول کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزگارانی در اراضی کشاورزی استان پنبه کشت می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورای آن صنایع تبدیلی مرتبط همراه خود این محصول کشاورزی وجود داشت با این حال دیگر تنها اجتناب کرده اند بین گذشت است اما علاوه بر این برای محصولات تولید دیگری همراه خود وجود ساخت مازاد هیچ این سیستم مشخصی اجتناب کرده اند جمله برای تحمیل صنایع تبدیلی {وجود ندارد}.

وی همراه خود خاص این کدام ممکن است قابلیت بخش کشاورزی در تحمیل خوب ارزش افزوده برای استان در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵ نسبت اجتناب کرده اند مجموع درآمدها بود، اظهار داشت : این رقم اکنون به کمتر اجتناب کرده اند ۲۳ نسبت رسیده است.

خطرناک {نیروی کار} اجتناب کرده اند صنعت

۲ بخش بی نظیر اشتغال زایی در مازندران یعنی گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در حالی همراه خود وجود نیروهای جوان تحصیل کرده لوفر مورد مراقبت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی مهری قرار گرفته اند کدام ممکن است بخش صنعت همراه خود وجود توجهاتی کدام ممکن است طی سال های جدیدترین به آن است صورت گرفته نتوانسته است این نیروها را به شخصی توسل به تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا این بخش همراه خود وجود ضعیف انرژی جذابیتی برای بیکاران نداشته است.

به آموزش داده شده است رییس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مازندران در زمان حاضر اجتناب کرده اند مجموع ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ واحد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در مازندران حدود ۲۵ به همان اندازه ۳۰ نسبت همراه خود اشکال ضعیف نیروی انسانی مواجه هستند.

حسنقلی قوانلو اظهار داشت: {به دلیل} سرریز شدن گروه شاغل استان در بخش شرکت ها، توسعه اشتغالزایی در استان در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این صنعت اجتناب کرده اند حالت تعادلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعارف شخصی خارج شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصلاح این توازن، توسعه نرخ بیکاری در مازندران در ۵ سال پیش به حدود ۱۳ نسبت هم رسیده بود کدام ممکن است همراه خود امتحان شده های صورت گرفته در سال های قبلی اجتناب کرده اند جمله در بخش صنعت این آمار به حدود هشت نسبت کاهش یافته است است.

وی همراه خود اظهار این کدام ممکن است ورود آشفتگی مسافر به مازندران طی سال های جدیدترین سبب فربه شدن بخش شرکت ها در استان شده است، دلیل داد : طبق آمارهای مناسب در زمان حاضر اصلی‌فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌فروشی ۳۰ نسبت، تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی هفت نسبت، ساختمان ۵ نسبت، استراحتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران‌داری منصفانه نسبت، بار ۱۴ نسبت، بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پولی منصفانه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره مستغلات ۱۹ نسبت اجتناب کرده اند اشتغال بخش شرکت ها را در اختیار دارند.

رییس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مازندران بر نیاز آسانسور بخش گردشگری اطمینان حاصل شود که تحمیل اشتغال مولد در استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت : تجاری شدن گردشگری میل اساسی برای رشد استان است کدام ممکن است به طور حتم همراه خود عملیاتی شدن آن فرآوری مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی، ساخت فروشگاه لباس، ساخت گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه، رشد بوم‌گردی در مازندران رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اشتغال غیرمولد شرکت ها را به مولد تغییر کرد.

تأمین: ایرنا

انتهای خبر/

تأمین : قدس اینترنت

نویسنده: