کلورازپیک اسید – ماندگاری جدید


استفاده از اسید کلورازپیک

در مقابل

اسید کلورازپیک استفاده می شود

این دارو یک بنزودیازپین طولانی اثر است که خواص کلی آن مشابه دیازپام است. این دارو عمدتاً در درمان کوتاه مدت اختلالات اضطرابی، به عنوان مکملی برای کنترل صرع و سندرم ترک الکل استفاده می شود.
این دارو معمولاً به صورت خوراکی مصرف می شود، اما اشکال داخل وریدی و عضلانی نیز موجود است.

فارماکوکینتیک اسید کلرازپیک

کلورازپات به آسانی در معده دکربوکسیله می شود و به دسمتیل دیازپام تبدیل می شود که به سرعت جذب می شود.