رژیم لاغری سریع

چهار راه برای پرداخت مزایای جدید


{در این} بررسی چهار سناریوی جدید برای پرداخت مزایای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج اصلاح درجه مزایای نقدی بر شاخص‌های نابرابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن درآمد برای خانوارهای شهری مورد بازرسی قرار گرفت.

چهار راه برای پرداخت مزایای جدید


این چهار وضعیت امور در قالب «پرداخت سرانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک اول به همان اندازه پنجم»، «پرداخت سرانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک اول به همان اندازه هفتم»، «سرانه پرداخت ۹۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک اول به همان اندازه هفتم» است. خانوارهای دهک اول به همان اندازه پنجم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مبلغ ۱۱۰ هزار تومان برای خانوارهای اول به همان اندازه پنجم برای هر نفر اندیشه در مورد شده است».

یارانه های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج جستجو

بر ایده این گزارش، حمایت های جدید به صورت ماهانه به اشخاص حقیقی پرداخت تبدیل می شود. بر ایده بازرسی های {انجام شده} {در این} گزارش، همراه خود اجرای هر چهار وضعیت امور، نسبت های قیمت ای دهک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب جینی نسبت به در گذشته مقیاس را کاهش می دهد. با این حال بیشترین کاهش در «سناریوی چهارم» است. در واقع این شرایط با بیرون برای درمان «فرآیند های تهیه کنید پولی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بازرسی آثار تورم» صورت خواهد گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیدگاه محقق نیازمند تحقیق اصولاً {در این} زمینه است. با این حال {به طور خلاصه}، سبک نادرست تهیه کنید پولی این یارانه ها ممکن است تأثیر سازنده آنها را خنثی تنبل.

بازوی پژوهشی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت سناریوهای پرداخت حمایت نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن را در چهار وضعیت امور بازرسی کرد. این چهار وضعیت امور عبارتند اجتناب کرده اند: پرداخت کمک نقدی جدید به ازای هر نفر ۷۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهانه به خانوار های دهه بیست اجتناب کرده اند دهک اول به همان اندازه پنجم، پرداخت ۷۰ هزار تومان کمک نقدی به خانوارهای دهک اول به همان اندازه هفتم، پرداخت ۹۰ هزار تومان. کمک نقدی به خانوار های دهک اول به همان اندازه پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداخت ۱۱۰ هزار تومان کمک نقدی به خانوار های شریک زندگی اول به همان اندازه پنجم. بر ایده نتایج این پژوهش، هر چهار وضعیت امور نسبت قیمت خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب جینی را کف دست کم می گیرند، با این حال در بین این شرایط، بیشترین اصلاحات کاهشی درمورد به سناریوی چهارم است. به عبارت تولید دیگری، کمتر از سهم سرانه درآمد جدید یعنی ۱۱۰ هزار تومان برای دهک اول به همان اندازه پنجم بیشترین تأثیر حمایتی را می تواند داشته باشد. همراه خود این جاری، این گزارش معتقد است کدام ممکن است باید تحقیقات بیشتری با اشاره به دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج تورم انجام شود.

اهمیت کمک های نقدی در مراقبت اجتناب کرده اند خانوار

یکی اجتناب کرده اند بحث هایی کدام ممکن است در ۲ سه سال جدیدترین در بخش پوشش های حمایت اجتناب کرده اند خانوار مطرح شده است، پرداخت کمک های نقدی جدید اطمینان حاصل شود که محافظت درجه رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به خانواده است. یکی اجتناب کرده اند جنبه های مهم پرداخت مزایای نقدی کمک به آسان سازی گلوله کردن درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نابرابری است. در واقع بدست آوردن به این جنبه ۹ تنها اجتناب کرده اند طریق پرداخت همگانی مزایای نقدی سخت است، اما علاوه بر این می توان اظهار داشت کدام ممکن است پرداخت جهانی در راه دیگر حقوق صاحبان سهام گلوله کردن تبدیل می شود. بر این ایده، وسط تحقیقات بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت‌نگاری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند داده‌های اولین بودجه خانواده وسط آمار ایران در سال ۱۳۷۸، در گزارشی همراه خود عنوان «برآورد تأثیر یارانه‌های نقدی جدید بر شاخص‌های گلوله کردن درآمد خانوارهای شهری در سناریوهای مختلف» به تعیین مقدار نتایج آن پرداخته است. پرداخت یارانه ها بر ایده داده ها در قالب چهار سناریوی مختلف حاضر شده است.

شاخص هایی برای تعیین مقدار سوراخ رفاه خانوار

یکی اجتناب کرده اند شاخص هایی کدام ممکن است برای خاص میزان نابرابری در یک واحد اقتصاد استفاده تبدیل می شود، ضریب جینی است. این شاخص کدام ممکن است معمولاً برای ارزیابی حالت گلوله کردن درآمد استفاده تبدیل می شود، با اشاره به برابری مناسب عدد صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نابرابری مناسب عدد خوب را خواهد گرفت، به همین دلیل کاهش ضریب جینی به معنای افزایش گلوله کردن درآمد است.

جدا از ضریب جینی، استفاده اجتناب کرده اند نسبت‌های درآمد (مجموع قیمت‌ها) اعشار بالای اعشار به اعشار وسط هر دو اول نیز نماد‌دهنده نحوه گلوله کردن متغیر درآمد بین گروه‌ها هر دو طبقات اعشاری است. کاهش این نسبت ها (دهک های بالای گلوله کردن به دهک های زیرین گلوله کردن) به معنای افزایش گلوله کردن متغیر مشخص شده (مثلاً درآمد) است. {در این} تجزیه و تحلیل اطمینان حاصل شود که بازرسی تأثیر درآمد نقدی بر گلوله کردن درآمد اجتناب کرده اند شاخص ضریب جینی، نسبت درآمد (کل قیمت) اجتناب کرده اند دهک نهم به دهک اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت درآمد (مجموع قیمت) دهک نهم. دهک. اعشاری به دهک پنجم نسبت درآمد (کل قیمت) اجتناب کرده اند دهک پنجم به دهک اول استفاده تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال، بازرسی های این گزارش نماد می دهد کدام ممکن است نسبت کل قیمت های دهک نهم به کل قیمت های دهک اول ۵.۲ است. یعنی قیمت سالانه دهک نهم به سختی بیش اجتناب کرده اند ۵ برابر دهک اول است. نسبت قیمت های دهک نهم به پنجم ۲.۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دهک پنجم به دهک اول حدود ۲.۲ است. نسبت صدک ۷۵ به ۵۰ نیز ۲.۳ برآورد شده است. محاسبات این بررسی نماد می دهد کدام ممکن است ضریب جینی کل قیمت ها ۰.۳۶۵ است. قابل اشاره کردن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است درآمد (مجموع قیمت) دهک دهم فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند دهک های تولید دیگری {است تا} دهک نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل قیمت این دهک در منتهی الیه سمت راست گلوله کردن اریب است. ادبیات، دهک دهم را همراه خود این ارزیابی می کنند کدام ممکن است کار نمی کنند.

نحوه محاسبه مبلغ جدید حمایت نقدی

{در این} تجزیه و تحلیل بازوی پژوهشی کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت میزان حمایت مالی را محاسبه کرد. متخصصان در این متن اجتناب کرده اند مجموع قیمت ها هر دو مخارج چرخ دنده غذایی برای محاسبه سناریوهای انواع پشتیبانی استفاده کردند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ارقام محاسبه شده برای پرداخت ها بر حسب کل مخارج بالا به نظر می رسد مانند است، قیمت های چرخ دنده غذایی شناخته شده به عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفت. در محاسبه این تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند افزایش قیمت چرخ دنده غذایی در مخارج خانواده شناخته شده به عنوان مبنای محاسبه استفاده شده است. به دلیل محاسبات این تجزیه و تحلیل خاص شد کدام ممکن است «سهم سرانه مبلغ پرداختی اجتناب کرده اند تذکر قیمت خوراک» اجتناب کرده اند اعداد ۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۷ تومان به ازای هر نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهانه برای دهک اول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمتر از می رسد. حدود ۱۲۰. هزار تومان برای ده نهم. به همین دلیل انواع اعداد پرداختی را می توان کمتر از پرداخت همراه خود حداقل ۷۰۰۰۰ تومان، عدد میانی ۹۰۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدد ۱۱۰۰۰۰ در تذکر گرفت.

نتایج حمایت نقدی جدید بر گلوله کردن درآمد

برای تعیین مقدار نتایج اجرای حمایت نقدی جدید بر شاخص های گلوله کردن درآمد، چهار امکان سیاستی اندیشه در مورد شد.

این چهار امکان عبارتند اجتناب کرده اند: (۱) پرداخت یارانه نقدی جدید به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰۰۰ تومان در ماه به خانوار اولین همدست صمیمی به همان اندازه سقف کل مخارج خوب دهم، (۲) پرداخت درآمد نقدی جدید. به ازای هر نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰۰۰ تومان در ماه به خانوار اولین شریک زندگی به همان اندازه سقف کل قیمت در دهک هفتم شهری (۳) پرداخت یارانه نقدی جدید برای شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ هزار تومان در ماه برای خانوار اول. همدست کمتر از به همان اندازه سقف کل قیمت برای پنجمین دهم (۴) پرداخت یارانه نقدی جدید برای شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ هزار تومان در ماه برای خانوار همدست اول به همان اندازه کمتر از کل قیمت برای دهمین دهم شهری.

وضعیت امور ۱: {در این} وضعیت امور به هر خانواده شهری دهک های ۱ به همان اندازه ۵ مبلغ ۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر کمک نقدی جدید پرداخت تبدیل می شود. بازرسی‌ها نماد می‌دهد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اعطای حمایت‌های نقدی جدید، معمول قیمت تمام خانوارهای شهری افزایش خواهد کشف شد. {در این} وضعیت امور، نسبت مخارج ده نهم به دهم مقیاس را کاهش می دهد. این اصلاح رو به کاهش در نسبت مخارج ده نهم به پنجم فوق العاده کمتر واضح است. نتیجه نتایج این پوشش کاهش نابرابری است کدام ممکن است در افزایش ضریب جینی دیده شده است. به منظور که ضریب جینی اجتناب کرده اند ۰.۳۶۵ به ۰.۳۴۸ مقیاس را کاهش می دهد. یعنی همراه خود اجرای این پوشش، نابرابری مقیاس را کاهش می دهد.

وضعیت امور ۲: این وضعیت امور اجتناب کرده اند تذکر پرداخت درست مثل سناریوی اول است با این حال اجتناب کرده اند تذکر انواع خانواده درجه محافظت اجتناب کرده اند ۵ دهم اول به هفت دهم رسیده است. {در این} وضعیت امور به هر خانواده شهری اعشار اول به همان اندازه هفتم درآمد نقدی جدید به مبلغ ۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت تبدیل می شود. بر ایده برآوردهای این متن، معمول قیمت تمام خانوارهای شهری پس اجتناب کرده اند اعطای حمایت نقدی جدید افزایش خواهد کشف شد. {در این} وضعیت امور، نسبت مخارج ده نهم به دهم مقیاس را کاهش می دهد. این اصلاح رو به کاهش در نسبت مخارج ده نهم به پنجم فوق العاده کمتر واضح است. نتیجه نتایج این پوشش، نابرابری کمتر است کدام ممکن است در افزایش ضریب جینی دیده شده است، به منظور که ضریب جینی اجتناب کرده اند ۰.۳۶۵ به ۰.۳۴۷ مقیاس را کاهش می دهد. یعنی همراه خود اجرای این پوشش، نابرابری مقیاس را کاهش می دهد.

وضعیت امور ۳: این وضعیت امور اجتناب کرده اند تذکر میزان محافظت هر دو خانوار های مشمول بدست آمده مزایا همانند سناریوی اول است با این حال میزان مزایای پرداختی به ۹۰ هزار تومان افزایش کشف شد. {در این} وضعیت امور به هر خانواده شهری در دهک های خوب به همان اندازه ۵ مبلغ ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر کمک نقدی جدید پرداخت تبدیل می شود. بر ایده محاسبات این پژوهش، پس اجتناب کرده اند اعمال این وضعیت امور، معمول کل قیمت افزایش خواهد یافت. همراه خود اجرای این انتخاب سیاستی، نسبت مخارج دهم دهم به دهم مقیاس را کاهش می دهد. این اصلاح رو به کاهش در نسبت مخارج ده نهم به پنجم فوق العاده کمتر واضح است. نتیجه نتایج این پوشش کاهش نابرابری است کدام ممکن است در افزایش ضریب جینی بیانیه تبدیل می شود، به منظور که ضریب جینی اجتناب کرده اند ۰.۳۶۵ به ۰.۳۴۴ مقیاس را کاهش می دهد. یعنی همراه خود اجرای این پوشش، نابرابری مقیاس را کاهش می دهد.

وضعیت امور ۴: این وضعیت امور اجتناب کرده اند تذکر میزان محافظت هر دو خانوار های مشمول بدست آمده مزایا همانند سناریوی اول است با این حال میزان مزایای پرداختی به ۱۱۰ هزار تومان مرتفع است. {در این} وضعیت امور به هر خانواده شهری دهک اول به همان اندازه پنجم کمک نقدی جدید ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند اعمال این وضعیت امور، معمول قیمت کل افزایش خواهد یافت. همراه خود اجرای این گزینه سیاستی، نسبت هزینه های نهم دهم به ۱۰ اول کاهش می یابد. اصلاح نزولی در نسبت مخارج ده نهم به پنجم کمتر {خواهد بود}. ضریب جینی نیز اجتناب کرده اند ۰.۳۶۵ به ۰.۳۳۹ مقیاس را کاهش می دهد. یعنی همراه خود اجرای این پوشش، نابرابری مقیاس را کاهش می دهد.

نگاهی به افزایش حمایت نقدی را پاسخ دهید

نتایج به‌کارگیری هر چهار وضعیت امور نماد می‌دهد کدام ممکن است نسبت‌های قیمت اعشاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب جینی همگی کاهش می‌یابند، با این حال میزان کاهش برای سناریوهای مختلف منحصر به فرد است. بازرسی نتایج نماد می دهد کدام ممکن است به جز نسبت دهک نهم به دهک پنجم، بیشترین اصلاحات کاهشی درمورد به سناریوی چهارم است. اجتناب کرده اند طرفی {در این} وضعیت امور کمتر از میزان حمایت جدید برای خوب شخص یعنی ۱۱۰۰۰۰ تومان برای اعشار اول به همان اندازه پنجم اندیشه در مورد تبدیل می شود. به همین دلیل، اگر بودجه کافی برای پرداخت مناسب این وضعیت امور به راحتی در دسترس است باشد، این وضعیت امور در میل اول {خواهد بود}. پس اجتناب کرده اند سناریوی چهارم، سناریوی سوم اجتناب کرده اند تذکر سهم کاهش اصلاحات در رتبه دوم قرار خواهد گرفت کدام ممکن است در آن سرانه پرداختی کمتر اجتناب کرده اند سناریوی چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اجتناب کرده اند سناریوی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم است. سناریوی دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول در میل های زیر {خواهد بود}، در واقع این میل بندی با بیرون ملاحظه به بودجه می خواست بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها بر ایده سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم کاهش نسبت های نابرابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب جینی تصمیم گیری تبدیل می شود.

پشتیبانی مالی