رژیم لاغری سریع

وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شد/ کاهش ۶۶ درصدی سطح تراز


کرونا :

وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شد/ کاهش ۶۶ درصدی سطح تراز

معاون فنی ایمنی تنظیم زیست آذربایجان غربی همراه خود بحرانی مطالعه وضعیت حال دریاچه ارومیه اظهار داشت: همراه خود یکپارچه الگو حال امسال بخش جنوبی دریاچه ارومیه را اجتناب کرده اند بازو می دهیم.

به گزارش کرونا، حجت جباری همراه خود دقیق اینکه در سال‌های فعلی وضعیت دریاچه ارومیه افزایش نسبی داشت، افزود: متأسفانه {به دلیل} کاهش بارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز عدم تهیه کنید حق آبه می خواست به در کنار عدم اتمام برخی ساختار‌های احیا وضعیت دریاچه ارومیه مجدداً به وضعیت بحرانی‌تر تغییر شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه اگر الگو کاهش آب درگاه به دریاچه ارومیه یکپارچه یابد امسال بخش اصولاً دریاچه ارومیه ویژه به ویژه بخش جنوبی را اجتناب کرده اند بازو می‌دهیم، افزود: در جاری حاضر سطح دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۷ متر است کدام ممکن است در مقابل همراه خود سال قبلی ۶۶ سانتی متر کاهش سطح تراز داشته است.

جباری افزود: اجتناب کرده اند تذکر وسعت نیز مساحت بخش آبی دریاچه به ۲۴۸۹ کیلومتر مربع کاهش یافته کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۰۱۵ کیلومتر مربع اجتناب کرده اند پیکره آبی را اجتناب کرده اند بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت آب فعلی در دریاچه هم اکنون ۳.۱۱ میلیارد متر تاس می‌باشد کدام ممکن است سال قبلی در همین زمان این رقم ۵.۲۹ میلیارد متر تاس {بوده است}.

معاون اداره کل ایمنی تنظیم زیست آذربایجان غربی همراه خود دقیق اینکه در سال آبی جاری اجتناب کرده اند ۳.۴ میلیارد متر تاس حق آبه دریاچه ارومیه، ۷۰۰ میلیون مترمکعب به سوی دریاچه پرتاب شده‌است، یکپارچه داد: به همان اندازه منصفانه‌ماه در صورت نرم شدن برف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب دارایی ها آبی ذخیره شده است جایگزین برای آبگیری دریاچه موجود است کدام ممکن است بازرسی آرم می‌دهد میزان آبگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت دریاچه نسبت به سال در گذشته وضعیت خوبی نخواهد بود.

جباری در خصوص ورزش وسط بلند مدت پژوهی دریاچه ارومیه نیز اظهار داشت: این وسط قرار بود غیر از ستاد احیای دریاچه ارومیه ورزش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های نیمه تمام ستاد احیای دریاچه ارومیه را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت توافق بین دستگاهی را عهده دار باشد با این حال متأسفانه بلاتکلیف مانده است.

معاون فنی اداره کل ایمنی تنظیم زیست آذربایجان غربی همراه خود دقیق اینکه {به دلیل} عدم تهیه کنید اعتبارات می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی اجباری عملاً این وسط ادامه دارد نتوانسته ورزش شخصی را انجام دهد، اظهار داشت: دریاچه ارومیه همراه خود عنوان پارک سراسری دریاچه ارومیه همراه خود ۱۰۲ جزیره اجتناب کرده اند جمله مناطق چهارگانه خرس مدیریت گروه ایمنی تنظیم زیست ملت است.

تأمین: مهر

انتهای خبر/

تأمین : قدس تحت وب

نویسنده: