رژیم لاغری سریع

هیدروکسی زین – اعتبار جدید


اسبابک ها خوردن داروی هیدروکسیزین

    هیدروکسی زین

اسبابک ها خوردن هیدروکسی زین

هیدروکسی زین در معامله با اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار های عصبی، شناخته شده به عنوان آرام بخش در گذشته اجتناب کرده اند بیهوشی نهایی، برای کاهش مشکلات جانبی انصراف چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل، مدیریت خارش آلرژیک اجتناب کرده اند جمله کهیر مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ استفاده تبدیل می شود.

مکانیسم تأثیر هیدروکسی زین

آنتاگونیست های گیرنده H1
نتایج آنتی هیستامینی ضعیف به همان اندازه متوسط ​​(همراه خود رقبا همراه خود هیستامین برای قرارگیری گیرنده در سلول های تجهیزات گوارش، عروق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تنفسی)
نتایج آنتی کولینرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد استفراغ متداولبه همان اندازه محکم
نتایج گشادکننده برونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان کننده بافت عضلانی اسکلتی
– نتایج ضد درد