رژیم لاغری سریع

نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard – اعتبار نوین


اسبابک ها بلعیدن داروی نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard

 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard

اسبابک ها بلعیدن نیتروژن موستارد

این دارو در معامله با بیشتر سرطان ها ریه،لوسمی ( لنفوستیک مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوسمی میلوسیتیک مزمن )، لنفوم هوچکینی ( را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند بسیاری از غیر هوچکینی )، ترشحات ناشی اجتناب کرده اند تومور بدخیم، میکوزفونکوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی سیتمی ورا به کار برده تبدیل می شود.

مکانیسم تأثیر نیتروژن موستارد

این دارو همراه خود تحمیل پیوستن بین موضوع DNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز RNA موجب مهار مونتاژ پروتئن ها ونهایتاً از دست دادن زندگی سلول می گردد.

فارماکوکینتیک نیتروژن موستارد

کلرمتینبه سرعت توسط مایعات هیکل غیر پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تزریق موجود در حمام به طور ناتمام فریب دادن می گردد. تأثیر آن طی تعدادی از ثانیه به همان اندازه تعدادی از دقیقه به نظر می رسد تبدیل می شود.

مسائل جانبی نیتروژن موستارد

تب، لرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو گلو درد، وقفه در ورزش اندام های تناسلی، بثورات جلدی، کاهش شنوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ زدن در گوش اجتناب کرده اند مسائل جانبی شایع این دارو می باشند.

تداخلات دارویی نیتروژن موستارد

کلرمتین قابل انجام است غلظت خونی اسیداوریک را افزایش دهد. به همین دلیل اگر همزمان همراه خود آلوپورینول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلشی سین بلعیدن شود، ترتیب مقدار بلعیدن داروهای ضد نقرس حیاتی است.

هشدار ها نیتروژن موستارد

۱- در صورت وجود کاهش ورزش ذهن استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {افرادی که} سابقه تومور ذهن استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عفونت های از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده داشته اند همراه خود هشدار تجویز گردد.
۲- این دارو احتمالاً باعث تضعیف گناد ها در ۲ جنس می گردد.

پیشنهاد های دارویی نیتروژن موستارد

۱- احتمال بروز تهوع، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تمایل به غذا موجود است ولی معامله با را همراه خود وجود این مسائل باید شکسته نشده داد.
۲- در صورت بروز خونریزی غیر خالص، از بین بردن سخت ادرار، مدفوع سیاه رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود عوامل بنفش رنگ در روی منافذ و پوست حتماً دکتر باید در جریان قرار گیرد.
۳- اجتناب کرده اند استنشاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست همراه خود دارو خودداری گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تصمیم فوراً محل همراه خود آب به مدت حداقل ربع ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود محلول ۲% تیوسولفات سدیم شسته شود.