رژیم لاغری سریع

ماده ۱۲ دست دلالان ارز بسته است


رئیس جمهور در ۲۳ فروردین قوانین اصلاح قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارز را ابلاغ کرد. چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارز در اصل کار قرار دارد.

ماده 12 دست دلالان ارز بسته است

این در حالی است کدام ممکن است بازنگری در ماده ۱۲ این قوانین آرم اجتناب کرده اند اراده قابل توجه سیاستگذاران برای مدیریت بازار بیرون از کاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرشفاف ارز دارد. در سال های فعلی در غیاب قوانین خاص، بازار به بستری برای دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان ارز تغییر شده است، به منظور که بازارهای مالی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سرمایه ها نیز {به دلیل} نوسانات بازار آزاد ارز همراه خود افزایش قیمت در کنار بوده است. سرانجام همراه خود تحمیل انتظارات تورمی در گروه به معیشت افراد آسیب قابل توجه وارد تبدیل می شود.

این ماده مهم قوانین به صراحت اسبابک ها زیر را خاص می تدریجی:

الف) ورود ارز به ملت همراه خود خروج ارز اجتناب کرده اند ملت با بیرون رعایت ضوابط مربوطه کدام ممکن است شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت در حدود اختیارات قانونی تصمیم گیری می تدریجی.

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز اجتناب کرده اند ملت با بیرون رعایت ضوابط مربوطه کدام ممکن است شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت در حدود اختیارات قانونی تصمیم گیری می تدریجی.

ج) انجام پیشنهادات ارزی در ملت تحمل هر عنوانی اجتناب کرده اند قبیل کسب، کالا، سوئیچ، معاوضه هر دو صلح، تا حداقل یکی اجتناب کرده اند طرفین قیمت کاهش یافته صرافی مجاز، موسسه مالی هر دو پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تصمیم این بند برای ادغام کردن مواردی است کدام ممکن است حداقل یکی اجتناب کرده اند طرفین در زمان قیمت کاهش یافته در ملت باشد.

معاملاتی کدام ممکن است همراه خود مجوز موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدود تصمیم گیری شده توسط این موسسه مالی توسط اشخاصی اجتناب کرده اند قبیل واردکنندگان، صادرکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجران در بورس کالا صورت خواهد گرفت، اجتناب کرده اند شمول این بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند «ت» این ماده مستثنی است.

د) هرگونه قیمت کاهش یافته ارزی توسط صرافی هر دو صرافی تولید دیگری کدام ممکن است عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین ارز {به روز} هر دو روزهای بعد موکول تبدیل می شود با این حال در نتیجه عرضه ارز نمی شود هر دو قصد عرضه ارز اجتناب کرده اند صرافی وجود نداشته است. آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین ساده قصد داشتند اختلاف را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل کنند.

ه – انجام کارگزاری در ارائه دهندگان ارزی در موجود در ملت برای کسی خارج اجتناب کرده اند ملت با بیرون اخذ مجوز صرافی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی. تبصره – دلال خصوصی است کدام ممکن است ارز در جاری ورود به در ملت را اکتسابی می تدریجی.

ج) عدم گزارش پیشنهادات ارزی در سامانه ارزی هر دو گزارش ناتمام هر دو نادرست دانش درمورد به پیشنهادات مندرج {در این} سامانه توسط صرافی، موسسه مالی هر دو مؤسسه پولی اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی.

ز) عدم حاضر صورتحساب کسب اصلی همراه خود حاضر صورتحساب کسب نامعتبر هر دو وجود دانش ناتمام برای خریدار توسط صرافی، موسسه مالی هر دو موسسه پولی اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی.

ح) تهیه، سوئیچ هر دو نگهداری ارز با بیرون صورتحساب کسب اصلی هر دو با بیرون مجوز ورود توسط اشخاصی غیر اجتناب کرده اند صرافی، موسسه مالی هر دو مؤسسه پولی اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی. ورود ارز به ملت به همان اندازه کمتر از سقف تصمیم گیری شده توسط موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند شمول این بند مستثنی است. صاحبان ارز موظفند کمتر از ظرف مدت سه ماه نسبت به گزارش دانش ارزهایی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند اجباری الاجرا شدن این قوانین داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند میزان معافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت ارز قابل حمل گفتن شده توسط موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون صورتحساب اصلی در سامانه گزارش کنند.