رژیم لاغری سریع

لووستیریزین – New Balance


لووستیریزین استفاده می تدریجی

    لووستیریزین لووستریزین

استفاده اجتناب کرده اند lovestrizine

آنتی هیستامین ها (آنتاگونیست های انتخابی گیرنده H1).
الف – معامله با رینیت آلرژیک فصلی
ب – معامله با رینیت آلرژیک مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهیر مزمن

مکانیسم تأثیر لووستیریزین

*
آنتاگونیست گیرنده H1 (آنتاگونیست همولوگ ستیریزین سرزنده، امکانات پیوستن گیرنده ضعیف)
همراه خود هیستامین برای قرارگیری گیرنده در سلول های تجهیزات گوارش، رگ های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم تنفسی رقبا می تدریجی.