لورازپام لورازپام – تاریخ انقضا جدید


لورازپام برای لورازپام کاربرد دارد

    لورازپام لورازپام

موارد استفاده از لورازپام

این دارو در درمان کوتاه مدت اختلالات اضطرابی به عنوان مکملی برای درمان اضطراب با افسردگی روانی، بی خوابی و حملات صرع استفاده می شود.

لورازپام چگونه کار می کند؟

لورازپام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA تداخل دارد. این گیرنده ها به طور گسترده در مغز توزیع شده اند. اتصال به گیرنده های GABA اثرات انتقال دهنده عصبی این واسطه شیمیایی را افزایش می دهد. این تماس باعث باز شدن کانال کلرید روی گیرنده ها و افزایش پلاریزاسیون نورون ها می شود.
به نظر می رسد بنزودیازپین ها اثر مهاری GABA را افزایش می دهند و در نتیجه تحریک پذیری نورون ها را در بسیاری از مناطق مغز کاهش می دهند.