رژیم لاغری سریع

قضاوت درباره دیگران ممنوع – اعتبار نوین


خالص است کدام ممکن است بر ایده حرف‌های دیگران تصورتان اجتناب کرده اند آدم‌ها را تعیین کنید دهید، با این حال این کار را نکنید. ذهن ما طراحی شده {است تا} این گونه تعیین مقدار‌ها را انجام دهد

قضاوت درباره دیگران ممنوع

قضاوت درباره دیگران ممنوع

همه‌ی ما بعد اجتناب کرده اند تحقق خوب شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیری کدام ممکن است می‌گیریم او را در افکار شخصی قضاوت می‌کنیم. این دقیقا شبیه به اتفاقی است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند دیدن خوب تصویر هر دو رزومه در ذهنمان اتفاق می‌افتد.

فرآیند کار به این صورت است کدام ممکن است همراه خود دانش اندک شخصی، شخص خاص هر دو هر مورد عکس را در ذهنمان قضاوت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس دنبال ترکیبی‌آوری اثبات برای نشان دادن طرز در نظر گرفته شده خودمان هستیم. حتی معمولاً قضاوت‌های اشتباهی کدام ممکن است داریم را به تعیین کنید قوانین درآورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی همه‌ی اسبابک ها اعمال می‌کنیم.

انسان سهام است کدام ممکن است بدلیل وجود نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیار به همان اندازه زمانیکه فلسفه کاری را نداند به این کار حرکت ترغیب هر دو اجتناب کرده اند این کار دوری نمیکند.

این دلیل است متعدد اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است در آموزه های دینی به ما بشکل امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی آگاه میشود را انجام نمی دهیم هر دو کاملاً برعکس.

چرا کدام ممکن است به تعیین کنید دستوری است هر دو وعده بهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترساندن اجتناب کرده اند جهنم ۹ همراه خود دلیل هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن فلسفه پایین آن حرکت.

من می خواهم در همین جا فلسفه اینکه نباید خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را قضاوت کنیم برای شما ممکن است دلیل میدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است متوجه تاثیر آن میشوید،چرا کدام ممکن است تولید دیگری نمیتوانید دیگران را قضاوت کنید ۹ اینکه نتوانید اما علاوه بر این دلیلی برای این کار نمی بینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلی به این کار نخواهید داشت.

یکی اجتناب کرده اند خواص جهان هستی خاصیت هولوگرام بودن هر دو به قول دیپاک چوپرا جهان تمام نگار است . خب ایده آن چیست؟ یعنی کل در هر بخش اجتناب کرده اند جزء موجود است

به این تکنیک کدام ممکن است در سیاره چنین قانونی هست کدام ممکن است کل جهان هستی در دریاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسها کدام ممکن است طرفدار اجتناب کرده اند جهان است موجود است .

کل جهان هستی در آسمانها کدام ممکن است طرفدار اجتناب کرده اند جهان است موجود است.پس کل جهان هستی در ما مردم کدام ممکن است طرفدار اجتناب کرده اند آن هستیم نیز موجود است .

طبق این حدس و گمان چون تمام جهان هستی در ما موجود است متعاقباً تمام مردم کدام ممکن است در سیاره اقامت میکنند نیز در ما هستند .

یعنی تمام قاتلها، خلافکاران،هرزه ها، خیرین،نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه داخل ما هستند .

همراه خود شخصی ورزش کنید وقتی وارد جمعی میشوید همراه خود شخصی آهسته تکرار کنید تمام این آدم ها داخل من می خواهم هستند.

تعدادی از روز وقتی به هر مکانی میروید هر دو در جاده قدم میزنید هر کسی را میبینید اطلاع دهید این آدم هم داخل من می خواهم هست .

نیروی محرک ای کدام ممکن است اصول را رعایت نمیکند ، {کسی که} نوبت را در صف رعایت نمیکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیسی کدام ممکن است عصبی مزاج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه داخل ما هستند،متعاقباً همراه خود دیدن هر خوب اجتناب کرده اند این اعمال اجتناب کرده اند دیگران آنها را قضاوت نمیکنید چرا کدام ممکن است آنها داخل باید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دوم امکان دارد معادل هر کدامشان رفتار کنی.

ایده کنیم به ازای هر آدمی دکمه ای داخل ماست زمانیکه ما کسی را قضاوت می کنیم آن دکمه را میزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن آدم درونمان را روشن میکنیم متعاقباً به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند مرگمان قطعا زمانی در شرایط او قرار میگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به حرکت را انجام میدهیم چون دکمه او را داخل خودمان روشن کرده ایم ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرسد زمانیکه آن آدم درونمان سرزنده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مثل او رفتار کنیم .

چرا بعضی‌ها در گذشته اجتناب کرده اند این کدام ممکن است ممکن است را ببینید در موردتان قضاوت می‌کنند؟

برای جلوگیری اجتناب کرده اند افتادن {در این} تله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقرار کردن هر اتصال نامناسبی، هر دو به وجود رساندن قضاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور عقب کشیدن برای دیگران با بیرون این کدام ممکن است قصدش را داشته باشید، فرآیند در نظر گرفته شده کردنتان را اصلاح دهید.

قضاوت درباره دیگران ممنوع