رژیم لاغری سریع

فکسوفنادین – اعتبار جدید


استفاده اجتناب کرده اند فکسوفنادین

    فکسوفنادین فکسوفنادین

استفاده اجتناب کرده اند فکسوفنادین

آنتی هیستامین های غیر آرام بخش (آنتاگونیست های گیرنده H1).

فکسوفنادین، خوب متابولیت پرانرژی ترفنادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب آنتی هیستامین غیر آرام بخش، ورزش ضد موسکارینی هر دو آرام بخش موثری ندارد. این دارو شناخته شده به عنوان خوب هیدروکلراید در معامله با علامتی شرایط آلرژیک معادل رینیت آلرژیک فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهیر مزمن نماد داده شده است. این دارو به صورت خوراکی همراه خود دوز ۱۲۰ میلی خوب و دنج در روز به صورت تک دوز هر دو در ۲ دوز منقسم خوردن تبدیل می شود. برای معامله با رینیت آلرژیک فصلی به کودکان ۶ به همان اندازه ۱۱ ساله ۳۰ میلی خوب و دنج ۲ بار در روز داده تبدیل می شود.

مکانیسم تأثیر فکسوفنادین

*
متابولیت پرانرژی ترفنادین
همراه خود هیستامین برای قرارگیری گیرنده در سلول های تجهیزات گوارش، رگ های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم تنفسی رقبا می تدریجی.
غیر قابل تأثیر می گذارد به سد خونی مغزی. به همین دلیل عواقب خواب آلودگی را کاهش می دهد