فلورازپام – اعتبار جدید


فلورازپام استفاده می شود

فلورازپام

فلورازپام استفاده می کند

این دارو برای درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، که با علائم دشوار به خواب رفتن، بیدار شدن مکرر در شب و بیدار شدن در صبح مشخص می‌شود، استفاده می‌شود.

فلورازپام چگونه کار می کند؟

فلورازپام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA اسید گاما آمینوبوتیریک تداخل می کند. این گیرنده ها به طور گسترده در مغز توزیع شده اند. اتصال به سایت های گیرنده GABA اثرات انتقال دهنده عصبی این واسطه شیمیایی را افزایش می دهد. این تماس باعث باز شدن کانال کلرید روی گیرنده ها و افزایش پلاریزاسیون نورون می شود.
به نظر می رسد بنزودیازپین ها اثر مهاری GABA را افزایش می دهند و در نتیجه تحریک پذیری نورون ها را در بسیاری از مناطق مغز کاهش می دهند.