رژیم لاغری سریع

شیوه ی مدیریت اضطراب صبحگاهی


اولین کاری کدام ممکن است باید انجام بدهید، تعیین مقدار نوع اضطراب است. این تعیین مقدار ارائه می دهیم می‌گوید کدام ممکن است خواه یا نه اضطراب‌تان دقیق است هر دو اجزا اجتماعی عکس در آن موقعیت دارند. بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی معمولا اضطراب صبح‌گاهی را در صبح اولین روز هفته تخصص می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند نوک سفر آخر هفته را بپذیرند.

دختر

شیوه ی مدیریت اضطراب صبحگاهی

یکی اجتناب کرده اند واقعیت‌هایی کدام ممکن است باید همراه خود آن روبه‌رو شویم، اینجا است: {همه ما} انسان‌ها، اشخاص حقیقی سحرخیزی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه زمانها در صبح متولد نشده‌ایم. اولین علت اضطراب صبح‌گاهی همین از بند باز کردن بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود صبح است. در واقع توضیحات زیادی برای این اضطراب وجود دارند کدام ممکن است همگی به از بند باز کردن همراه خود صبح مرتبط نیستند. همراه خود این‌جاری، اگر اضطراب صبح‌گاهی به‌طور مشترک {اتفاق بیفتد}، واقعا می‌تواند ناتوان‌کننده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ما را مختل تدریجی. اگر می‌خواهید کدام ممکن است اضطراب صبح‌گاهی را مدیریت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن بهتری داشته باشید، می‌توانید اجتناب کرده اند طرفدار‌های زیر کمک بگیرید.

زنان آسیب دیده

تعیین مقدار اضطراب

استرس و اضطراب دختر

اولین کاری کدام ممکن است باید انجام بدهید، تعیین مقدار نوع اضطراب است. این تعیین مقدار ارائه می دهیم می‌گوید کدام ممکن است خواه یا نه اضطراب‌تان دقیق است هر دو اجزا اجتماعی عکس در آن موقعیت دارند. بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی معمولا اضطراب صبح‌گاهی را در صبح اولین روز هفته تخصص می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند نوک سفر آخر هفته را بپذیرند. بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هم همراه خود ترس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌هایی مواج هستند کدام ممکن است دوم‌ای افکار‌شان را رها نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر صبح یک بار دیگر مسکن‌شان را مختل می‌سازد.

جدا گذاشتن ارزیابی

بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بعد اجتناب کرده اند مواجهه همراه خود اضطراب صبح‌گاهی به خودشان می‌گویند کدام ممکن است همه انسان‌ها همراه خود همین ضرر مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه من می خواهم نباید شکایتی داشته باشم. همراه خود این‌جاری، دکتر هیلدا بورک (روان‌درمانگر) می‌گوید کدام ممکن است اگر دائما همراه خود بافت اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت نسبت {به روز} جلو هر دو حرفه خودتان مواجه هستید، انکار کردن این حالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل آن انصافاً اشتباه است. اگر چنین حالت‌هایی به الگوی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی تغییر شوند، باید آن‌ها را انتقادی بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد دکتر بروید.

ایجاد دلیل برای

شیوه ی مدیریت اضطراب صبحگاهی

اگر خستگی بیش اجتناب کرده اند حد هر دو اضطراب از حداکثر را بافت می‌کنید، باید امتحان شده خودتان را در راستای ایجاد دلیل برای‌های بالقوه هر دو محرک‌ها به‌کار بگیرید. همراه خود این‌کدام ممکن است اختلال‌های اضطرابی معمولا عالی دلیل برای ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف ندارند، با این حال اجزا خاصی در آن‌ها دخیل می‌شوند. متعاقباً، باید همراه خود خودتان خلوت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای این ضرر در نظر گرفته شده کنید. خواه یا نه حرفه ممکن است استرس‌زا است؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند روابط اجتماعی خودتان هر دو مسکن مشترک‌تان غمگین هستید؟ اگر نتوانستید کدام ممکن است سریعا به این دلیل برای کف دست پیدا کنید، اصلا عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت نشوید، چون بررسی کردن این دلیل برای‌ها به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر زمان هم خواستن دارند.

شیوه ی مدیریت اضطراب صبحگاهی