سلامت – وضعیت ذهنی؟

سلامت، همانطور که سازمان بهداشت جهانی (WHO) در آغاز آن در سال ۱۹۴۸ تعریف کرد، “وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً عدم وجود بیماری یا ناتوانی”. البته، این تعریف ممکن است با آنچه که سلامت در واقعیت مستلزم آن است اندازه گیری کند یا نباشد. اما، برای درک گسترده و کلی، این تعریف به طرز تحسین برانگیزی مناسب است. اصطلاح “سلامت” در اینجا به معنای “سلامت خوب” است.

سلامت را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

سلامت جسمانی

اکثر مردم تصور می کنند که اگر فردی از نظر جسمی سالم باشد کاملاً سالم است، اگرچه این دور از واقعیت است. زمانی گفته می شود که فردی از نظر جسمی سالم است که ورزش بدنی کافی داشته باشد، رژیم غذایی مناسبی که تغذیه مورد نیاز و همچنین استراحت کافی را تامین کند. سلامت جسمانی افراد با توجه به موقعیت مکانی، آب و هوا، وراثت و عوامل دیگر متفاوت است. سلامت جسمانی، یا بهتر بگوییم فقدان آن، به یک مشکل بزرگ برای بشریت در سراسر جهان تبدیل شده است.

سلامت روان

سلامت روان ارتباط تنگاتنگی با رفاه اجتماعی دارد. وقتی فردی بتواند با تمام استرس های زندگی کنار بیاید، مولد باشد، بتواند به بهترین شکل ممکن خود را به کار گیرد و از عزت نفس توسعه یافته ای برخوردار باشد، می توان از او به عنوان سالم روان یاد کرد.

به دلیل سبک زندگی سریع امروزی، تعداد بسیار بیشتری از مردم با چالش های سلامت روانی نسبت به قبل مواجه هستند.

رفاه اجتماعی

زمانی که فردی روابط قوی در جامعه ایجاد کند، از حمایت عاطفی و روانی برخوردار می شود. این سیستم حمایتی باعث ایجاد احساس خوب می شود و به سلامت روان او کمک می کند. اگر فردی احساس کند که به آن تعلق دارد، رفاه اجتماعی را تجربه می کند.

تنها ترکیبی از سلامت جسمانی ثابت، سلامت روانی و رفاه اجتماعی می تواند تضمین کند که یک فرد سالم می شود و سالم می ماند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر