رژیم لاغری سریع

رکود در یک پروژه مهم یاسوج با برچسب کذب «تحریم»؟/تصفیه‌خانه‌ای که دیگر «اضطراری» نیست!


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج؛ پروژه‌های عمرانی در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد طی سال‌های جدیدترین تحمل تاثیر بازاریابی انتخاباتی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد اصولاً پروژه‌هایی که به خودت را پیدا کن نرسیده {به دلیل} حربه‌های انتخاباتی بوده که عده‌ای برای نشستن بر صندلی بی تجربه بهارستان این پروژه‌ها را بازیچه انتخاباتی شخصی قرار داده بودند.

یکی اجتناب کرده اند این پروژه ها تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج است، در فینال نشست شورای فنی استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد گزارش غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی در خصوص این پروژه شنیدیم در حالی که در فاصله مدیریت ارشد علی‌محمد احمدی بر استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت گران قیمت فیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیریت سید علی لدنی نژاد در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد حرف اجتناب کرده اند پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی این تصفیه خانه بود.

با این حال اکنون گزارش‌ها نماد می‌دهد که پیشرفت آن فوق العاده زیرین تر اجتناب کرده اند عدد خاص شده در آن فاصله است در حالی که مسئولان مربوطه آن نقطه عنوان می‌کردند تنها یک تجهیزات الکترومکانیکال همچنین این تصفیه‌خانه اجباری است که مورد تحریم قرار گرفته با این حال اکنون حرف‌های عکس می‌شنویم.

آن  روز مسئولان وقت ادعا کرده بودند که این تصفیه خانه به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده با این حال در حال حاضر گزارش‌ها نماد می دهد که اصولاً اظهارات بی وفا بودند.

متاسفانه در فاصله مقامات قبلی علاوه بر این کم کاری‌های بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر، گزارش‌های متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی وفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی کذب اجتناب کرده اند سوی مدیران به کرات شنیده می‌شد که در حال حاضر برخی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند جمله در خصوص تصفیه خانه اضطراری یاسوج برملا شده است.

چنین گزارش هایی تنها در راستای باب خواستن نمایندگان استان خاص می شد به همان اندازه مسیر موفقیت انتخاباتی شخصی را به راحتی کنند.

در نشست شورای فنی چه تحویل داد؟

نشست شورای فنی استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به ریاست معاون عمرانی استاندار برگزار شد در این نشست پروژه‌های مختلف نیمه تمام در مناطق مختلف کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد مورد تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یکی اجتناب کرده اند پروژه‌های مهمی که در این نشست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پروژه تصفیه خانه اضطراری شهر یاسوج بود که سال‌های سال راکد مانده است.

در این مونتاژ عنوان شد که دیگر نباید عنوان اضطراری را روی آن گذاشت پروژه‌ای که اکنون غیر اضطراری شده است.!!  پروژه ای که می‌بایست ۲۴ ماهه به نوک می رسید با این حال با نوک رسیدن سه سال اجتناب کرده اند موعد قرار داد ۷۶ سهم اصولاً پیشرفت فیزیکی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قیاس با سال در گذشته ساده ۲ سهم پیشرفت فیزیکی داشته است.!!

در این نشست عنوان شد که کارفرما در این خصوص قصور داشته با این حال با وی برخورد نشده است.

در نشست شورای فنی استان چنین خاص شد که اکنون آب رودخانه بشار {به سمت} رودخانه های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس سرازیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در جدا این همه آب در فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی به حرکت می برند.ا

این در حالی است که به غیر اجتناب کرده اند شخصی تصفیه خانه اقدامات جانبی عکس هم می بایست در جدا آن صورت گیرد که برای آن هم کاری انجام نشده است.

کل مطالبات پیمانکار بیش اجتناب کرده اند ۱۹ میلیارد تومان بوده که به همین مقیاس هم بدست آمده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلبکار هم نیست.

اسفندیار برخه مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد نیز در همین خصوص اظهار داشت انواع کار اجتناب کرده اند ابتدا این بود که اجتناب کرده اند اعتبارات استانی برای آن چیزی جدا نگذاشتیم.

وی در این نشست اظهار داشت تمام آن چیزی را که می بایست برای پروژه خریداری کنیم خریداری شده است.

مشاور گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در این مونتاژ تذکر داد این کار آغاز می‌شود به همان اندازه اینکه پیمانکار بگوید علت تاخیر در پروژه چه {بوده است}.

به گزارش فارس؛ خوشایند به یاد داریم که علت بی نظیر عدم راه‌اندازی این پروژه را در فاصله مقامات قبلی تحریم یک قطعه عنوان می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون جای پرس و جو است که خواه یا نه پروژه تصفیه خانه یاسوج نیز به شبیه متعدد اجتناب کرده اند پروژه‌ها در ملت به بهانه واهی تحریم راکد مانده است؟.

انتهای پیام/