دلورازپام دلورازپام – انقضای جدید


موارد مصرف دیلورازپام

دیلورازپام دیلورازپام

مصرف دیلورازپام

دیلورازپام به عنوان یک داروی آرام بخش و خواب آور استفاده می شود

مکانیسم اثر دیلورازپام

دیلورازپام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA تداخل دارد. این گیرنده ها به طور گسترده در مغز توزیع شده اند. اتصال به سایت های گیرنده GABA اثرات انتقال دهنده عصبی این واسطه شیمیایی را افزایش می دهد. این تماس باعث باز شدن کانال کلرید روی گیرنده ها و افزایش پلاریزاسیون نورون می شود.
به نظر می رسد بنزودیازپین ها اثر مهاری GABA را افزایش می دهند و در نتیجه تحریک پذیری نورون ها را در بسیاری از مناطق مغز کاهش می دهند.

عوارض جانبی دیلورازپام

خواب آلودگی، احساس سبکی در روز بعد از مصرف دارو، توهم، عدم تعادل، فراموشی، سردرد، سرگیجه، وابستگی، افت فشار خون، اختلالات گوارشی، بثورات پوستی، اختلالات بینایی، تغییر میل جنسی، درد در محل تزریق. ترومبوفلبیت از جمله عوارض جانبی آن است که از این دارو چشم پوشی می کنند.