رژیم لاغری سریع

در سال ۱۴۰۱ تمام زیرگذرهای بروجن تکمیل می‌شوند/ عدالت در انتصابات باید رعایت شود


به گزارش کرونا به نقل اجتناب کرده اند خانه ملت، امیرقلی جعفری بروجنی مشاور مرردم بروجن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به بهبود زیرساخت‌های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی شهرستان بروجن طی سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جاری، اظهار داشت: بهتر از سطح برای بیمارستان بروجن محل قرارگیری زودتر آن بود کدام ممکن است شاهراه ترانزیتی شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بروجن هم ۵۰ سال همراه خود آن محل قرارگیری مانوس بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گندمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلداجی هم ورود به آن است محل قرارگیری دستی‌تر بود با این حال اکنون در جای عکس بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا نیست به آن است معامله با نکرد.

وی همراه خود دقیق اینکه جایگزین پاسخگویی به محیط‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل‌های غیر راستگو نیست اکنون ساده باید به مردمان خدمت کرد، افزود: ۵ تجهیزات ام ار آی اجتناب کرده اند آلمان وارد ملت شد کدام ممکن است عالی تجهیزات آن برای بروجن گرفته شد، در این زمان بیمارستان بروجن تمام تخصص‌های مورد نیاز را دارد، علاوه بر این تجهیزات‌های کولونوسکوپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آندوسکوپی در بیمارستان بروجن موجود است.

جعفری همراه خود ردیابی به پلی کلینیک تامین اجتماعی بروجن، خاطرنشان کرد: ۸ سال پیش پلی کلینیک تامین اجتماعی بروجن مصوب شد، کدام ممکن است ۳۰ میلیارد برای احداث آن تخصیص گرفت با این حال مورد نیاز به اشاره کردن است در قبلی نتوانستند اشکال پایین آن را رفع کنند با این حال همراه خود پیگیری‌ها ارزش پایین انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال آن رفع شد.

مشاور مردمان بروجن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمام درگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی‌های شهرستان بروجن همراه خود همت مسئولین قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است در سال‌های فعلی صورت گرفت ۴ خطه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال کانون اصلی بر بزرگراه‌های کشاورزی است. ۲ بزرگراه بی نظیر کشاورزی شهرستان بروجن باید ترمیم شود کدام ممکن است ۲۰ سال است بر روی این بزرگراه‌ها کار نشده است.

وی یکپارچه داد: در سال ۱۴۰۱ زیرگذرها هم تکمیل می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلنگ کمربند شمالی کدام ممکن است زده شد، طبق زمان بندی تمام می‌شود، پل روگذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از زیر گذر {به سمت} لردگان نیز تکمیل می‌شوند. بروجن را باید شناخته شده به عنوان بندر خشک راه اندازی شد کرد چرا کدام ممکن است بین استان خوزستان، فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند بندر خشک باشد کدام ممکن است این‌ها خواستن به مصوبات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است انجام شود.

جعفری همراه خود ردیابی به مشکلات مردمان در محلیه الهیه بروجن، دقیق داشت: به هیچ وجه نباید بازو پس به انتقادات زد با این حال انتقاد باید همراه خود راهکار ممکن باشد، معنا ندارد به همان اندازه زیر مونتاژ عالی شهرک کنار هم قرار دادن نباشد عالی عده‌ای را ساکن آنجا کرد، گذشتگان خطا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ما باید پاسخ دهیم! فینال وعده‌ای کدام ممکن است همراه خود پیگیری‌ها دادند اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های شهرک الهیه بود کدام ممکن است سریع تخصیص مناسب می‌یابد، متاسفانه بخشی اجتناب کرده اند شهرک الهیه فاضلاب ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت آن نیز تکمیل نیست.

وی خاطرنشان کرد: در بازدید رئیس بنیاد مستضعفان ملت به شهرستان بروجن، ۵ قالب اساسی به تماس گرفتن شهید نیکخواه راهنمایی شد، شایان اشاره کردن است بنیاد مستضعفان هلدینگ‌های مختلفی اجتناب کرده اند جمله هلدینگ نشاط، صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دارد کدام ممکن است ۵ قالب اساسی گرفت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این قالب‌ها صنعت محصولات دارویی بود، عکس مونتاژ پنل‌های عکس ولتایی بود کدام ممکن است در کنار همراه خود ۳ قالب تولید دیگری قرار شد انجام شوند.

مشاور مردمان بروجن در مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به نقدهایی در خصوص انتصابات استان، اظهار داشت: خواه یا نه تعهد حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی مشاور مجلس انتصابات است؟ مقام معظم مدیریت ۳ بار تاکید کردند کدام ممکن است نمایندگان مجلس در بخش انتصابات دخالتی نداشته باشند، بنا نیست کسی جا نماز آب بکشد. هر دو کسی معتقد به چهارچوب‌های مقام معظم مدیریت هست هر دو نیست.

وی مطرح کرد: به هیچ وجه شناخته شده به عنوان مشاور مردمان بروجن اوج سوزنی اجتناب کرده اند حقوق مردمان مختصر نمی‌آیم، کدام ممکن است این‌ها خواستن به سخنرانی ندارد، به استاندار آگاه شد کدام ممکن است خروجی انتصابات ممکن است تنها اجتناب کرده اند ۲ بخش است ولی بنا نیست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد کرد با این حال مردمان شاهد خروجی هستند، اعتراض به وضع حال شده است با این حال این اعتراض به معنای سهم خواهی نیست.

جعفری همراه خود تاکید بر اینکه باید حقوق مردمان شهرستان بروجن رعایت شود، افزود: قابلیت‌هایی در بروجن موجود است کدام ممکن است در جهان‌های تولید دیگری نیست، بیش اجتناب کرده اند ۶۷ انتصاب استانی موجود است با این حال نباید انتصابات را قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبیله‌ای کرد، باید وحدت محافظت شود، مردمان بدانند اگر نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار همراه خود یکدیگر نباشند استان ضرر می‌تدریجی.

وی دقیق داشت: مصالح نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان را نباید فدای این بحث‌ها کرد، نباید اجازه تفرقه داد، نباید بروجن را جدای اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری شهرستان بروجن  دانست، ۲۰ میلیاردی کدام ممکن است در اختیار نمایندگان قرار دادند به همان اندازه در بخش انتخابیه شخصی بنا بر انتخاب‌ها جدا کردن کنند، بنا بر شاخص‌ها این مقدار در تمامی نیمه‌های شهرستان جدا کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه بین بروجن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای تولید دیگری شهرستان تفاوتی قائل نیستیم.

مشاور مردمان بروجن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازدید رئیس جمهور به استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری نزدیک است کدام ممکن است قالب‌های بی نظیر شهرستان اجتناب کرده اند جمله فرهنگسراها، گلخانه‌ها، بزرگراه‌های کشاورزی، پتروشیمی، بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … لحاظ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان مصوب شد کدام ممکن است همراه خود حضور نمایندگان استان چندین بار مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزارتخانه مربوطه نیز مصوب شده است.

جعفری در بالا خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ماموریت پزشکی قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرا به همان اندازه سالن ۲۰ ساله کانون بلند مدت سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی برای بازدید رییس جمهور به استان این سیستم دیده شده کدام ممکن است جایگزین طلایی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان این بازدید است، امید است بازدید رئیس جمهور یکی اجتناب کرده اند پر بارترین سفرها برای استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان بروجن باشد./

بالا پیام