رژیم لاغری سریع

درمان سرطان روده توسط محققان ایرانی


در این راه جدید داروهای شیمی درمانی روی به رگ های تامین کننده کبد تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این راه درمانی استاندارد اقامت مبتلایان را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در درمان مبتلایان تحت تأثیر متاستاز کبدی کارآمد باشد.

درمان سرطان روده توسط محققان ایرانی

درمان سرطان روده توسط محققان ایرانی

سرطان کولون همراه خود متاستاز کبدی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند آمبولیزاسیون شیمیایی موجود در کبدی (TACE) در بیمارستان امام حسین (ع) دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی درمان شد.

دکتر سید علی اکبر مهدوی، رادیولوژیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی اجتناب کرده اند درمان خوب فرد مبتلا سرطانی روده غول پیکر همراه خود متاستازهای کبدی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آمبولیزاسیون مختلط موجود در کبدی (TACE) خبر داد.

مهدوی افزود: سرطان روده غول پیکر چهارمین نوع سرطان شایع در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع آن {به دلیل} مصرف شده نامناسب، بلعیدن سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت رو به {افزایش است}. انبساط غیرطبیعی سلول های سرطانی در روده غول پیکر هر دو رکتوم (بخشی اجتناب کرده اند روده غول پیکر) باعث بیماری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است به احساس های تولید دیگری هیکل حمله تنبل (تکثیر یابد) هر دو تکثیر شود.

وی شیمی‌آمبولیزاسیون موجود در کبدی (TACE) را یکی اجتناب کرده اند فرآیند‌های جدید در درمان متاستازهای کبدی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد را یکی اجتناب کرده اند ارگان‌های حاوی {در این} سرطان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ابتلا متأسفانه میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بالاست.

عضو هیأت آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، جراحی، رادیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمی درمانی را سه درمان سرطان روده غول پیکر برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جراحی معمولی ترین درمان برای تمام سطوح سرطان است کدام ممکن است همراه خود تذکر دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر به فرآیند های مختلف انجام تبدیل می شود. مرحله سرطان

به مشاوره وی، رادیوتراپی توسط خودم هر دو در کنار همراه خود جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمی درمانی استفاده تبدیل می شود. در این راه اجتناب کرده اند اشعه ایکس سرزنده برای کشتن سلول های سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا شدن تومورها استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعه ممکن است در خارج اجتناب کرده اند هیکل توسط ماشین های مخصوص هر دو در موجود در هیکل اجتناب کرده اند طریق مولدهای تشعشع ساخت شود.

مهدوی شیمی درمانی را درمان سیستمیک سرطان دانست کدام ممکن است در آن دارو اجتناب کرده اند طریق خون به عوامل مختلف هیکل می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: داروهای ضد سرطان تا حد زیادی تزریقی (موجود در وریدی هر دو عضلانی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی به صورت خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله ای بلعیدن تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه داروهای شیمی درمانی سلول های همراه خود تکثیر بالا را هدف قرار می دهند، ذکر شد: جدا از سلول های سرطانی، احساس هایی مشابه با سلول های خونی، اپیتلیوم تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های فولیکول مو کدام ممکن است اجتناب کرده اند سرعت تکثیر بالایی برخوردار هستند، در کل شیمی درمانی درمان می شوند. تحمل تأثیر داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل جانبی آنها قرار خواهد گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی همراه خود ردیابی به استفاده اجتناب کرده اند فرآیند آمبولیزاسیون شیمیایی موجود در کبدی (TACE) در درمان بیمارانی کدام ممکن است کبدشان تحمل تاثیر سلول های سرطانی قرار گرفته است، افزود: در این راه داروهای شیمی درمانی روی به موجود در رگ ها تزریق تبدیل می شود. مصرف شده کبد.” اجتناب کرده اند این راه برای رساندن داروهای شیمی درمانی به طور مستقیم به تومورها استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است شایع ترین آنها تومورهای کبدی هستند.

سرطان

به مشاوره این متخصص رادیولوژی دانشکده، در فرآیند TACE از داروی شیمی درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد سرطان اجتناب کرده اند طریق دستورالعمل آنژیوگرافی به ضایعات کبدی تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود چرخ دنده مخصوص رگ ها بسته تبدیل می شود. مخلوط کردن این ۲ فرآیند باعث تبدیل می شود کدام ممکن است داروی شیمی درمانی برای مدت زمان بسیار طولانی در محل تومور باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اثربخشی بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل کمتری داشته باشد.

مهدوی همراه خود ردیابی به درمان فرد مبتلا به این تعیین کنید ذکر شد: این درمان بر روی پیرمرد ۷۶ ساله تحت تأثیر سرطان روده غول پیکر همراه خود متاستازهای کبدی تکمیل شد کدام ممکن است همراه خود وجود جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمی درمانی سیستمیک، ضایعات کبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کاندید برداشتن متاستازها بود. {به دلیل} ضایعات متنوع

وی خاطرنشان کرد: فرد مبتلا برای شیمی درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمبولیزاسیون موجود در کبدی به این وسط ارجاع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کاتتریزاسیون انتخابی شاخه های شریان کبدی، آمبولیزاسیون کمپلکس موجود در کبدی همراه خود مخلوط کردن ۲ داروی شیمی درمانی (آدریمایسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میتومایسین) همراه خود لیبیدوی قابل آمبولیزاسیون تکمیل شد. سپس، آمبولیزاسیون همراه خود استفاده اجتناب کرده اند گیلگوام تکمیل شد به همان اندازه جریان خون در شریان کبدی راکد شود.

عضو هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: همراه خود ملاحظه به سیستم جریان خون دوگانه در کبد کدام ممکن است تأمین بی نظیر خون برای متاستازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعات نئوپلاستیک اجتناب کرده اند شریان کبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های خالص اجتناب کرده اند ورید باب است، همراه خود شیمی درمانی TACE همراه خود آمبولیزاسیون همزمان پذیرفته شده است کدام ممکن است دوزهای بالای داروهای شیمی درمانی در تومورهای کبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آمبولیزاسیون همزمان، غلظت بالای دارو برای مدت زمان بسیار طولانی تری در محل ضایعه باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل سیستمیک به میزان زیادی مقیاس را کاهش می دهد.

وی ذکر شد: تحقیق متنوع آرم داده است کدام ممکن است درمان TACE جدا از افزایش بقای مبتلایان، استاندارد اقامت مبتلایان را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در درمان مبتلایان تحت تأثیر متاستاز کبد به طور قابل توجهی در سرطان های روده غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب کارآمد باشد.