رژیم لاغری سریع

داروهای مسکن و خطر ریزش مو در زنان


در این بررسی، محققان اتصال بین آسپرین، ایبوپروفن و استامینوفن را تجزیه و تحلیل کردند. برای این منظور ۶۲ زن در محدوده سنی ۳۱ به همان اندازه ۴۸ سال در حدود ۱۴ سال (۱۹۹۵ به همان اندازه ۲۰۰۹) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

داروهای مسکن و خطر ریزش مو در زنان

داروهای مسکن و خطر ریزش مو در زنان

طبق بررسی ای کدام ممکن است توسط محققان بریگام تکمیل شد، خوردن استامینوفن و ایبوپروفن در زنان عالی هر دو ۲ بار در هفته همراه خود افزایش خطر ریزش مو گفته می شود. همراه خود افزایش خوردن این مسکن ها میزان ریزش مو نیز افزایش خواهد یافت.

جدا از این، ارتباط بین استفاده اجتناب کرده اند این مسکن ها و ریزش مو در زنان بالای ۵۰ سال، به طور قابل توجهی آنهایی کدام ممکن است ۶ روز در هفته هر دو اصولاً ایبوپروفن بدست آمده می کنند، اصولاً است. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بین خوردن آسپرین و ریزش مو ارتباطی {وجود ندارد}.

در این بررسی، محققان اتصال بین آسپرین، ایبوپروفن و استامینوفن را تجزیه و تحلیل کردند. برای این منظور ۶۲ زن در محدوده سنی ۳۱ به همان اندازه ۴۸ سال در حدود ۱۴ سال (۱۹۹۵ به همان اندازه ۲۰۰۹) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در ارزیابی همراه خود زنانی کدام ممکن است هفته ای عالی بار استامینوفن خوردن می کردند، خطر ریزش مو در افرادی که ۲ به همان اندازه ۳ بار در هفته اجتناب کرده اند این مسکن استفاده می کردند، حدود ۱۳ نسبت افزایش می کشف شد و خطر ریزش مو برای زنانی کدام ممکن است آن را خوردن می کردند، ۴ نسبت بود. به همان اندازه ۵ روز، افزایش حدود ۲۱٪.

به آموزش داده شده است شارون کورهان، نویسنده این متن؛ مکانیسم تأثیر بالقوه به گونه ای رئوس مطالب داده شده است کدام ممکن است جریان خون را در فولیکول های مو کاهش می دهد و انجام این اندام را مختل می تنبل، قابل مقایسه با داروهایی کدام ممکن است به تماس گرفتن NSAID شناخته می شوند، اگرچه مسکن ها معامله با های رایجی هستند با این حال پتانسیل خاصی دارند و مشکلات جانبی دارند.

اگر مجبور به خوردن مشترک این مسکن ها هستید، بیشتر است اشخاص حقیقی در مورد فواید و مضرات آن همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنند و حتی سوئیچ برای آن بیابند.

داروهای مسکن و خطر ریزش مو در زنان