رژیم لاغری سریع

خطر سکته مغزی با کم خوابی


تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است سیستم پاک سازی ذهن کدام ممکن است مهمترین تعهد آن خارج کردن داروها زائد اجتناب کرده اند این احساس مهم است، در زمان خواب بیشترین میزان ورزش را دارد.

خطر سکته مغزی با کم خوابی

خطر سکته مغزی با کم خوابی

تحقیق محققان در نووسیبیرسک روسیه نماد می دهد کدام ممکن است کم خوابی احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را ۲ برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی را ۴ برابر افزایش می دهد.

تحقیقات فشرده ای در زمینه ارتباط مشکل خواب با مشکلات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی {در سراسر} جهان صورت گرفته است. تحقیقات جدید نماد می دهد کدام ممکن است مشکل خواب احتمال بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی را نیز افزایش می دهد.

برخی اجتناب کرده اند فواید خواب کافی

خواب

ارتباط بین خواب کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن شناختی در تحقیقات مختلف به نشان دادن رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیت بر کسی اندود شده نیست کدام ممکن است خواب کافی، حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی آموزش داده شود ذهن را افزایش می دهد.

تحقیقات {انجام شده} در آمریکا نماد می دهد {افرادی که} در دوران جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانسالی، خواب کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیتی را تخصص می کنند، در دوران پیر شدن اجتناب کرده اند حافظه بهتری برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن شناختی این اشخاص حقیقی نسبت به هم سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانشان به مراتب تا حد زیادی است.

منظور اجتناب کرده اند خواب کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استاندارد، خواب بین شش به همان اندازه هشت ساعت در عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین ساعت ۱۰ عصر به همان اندازه ۶ صبح است. {در این} زمان تنظیم خواب باید انصافاً تاریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای آن متعادل باشد.

 

خواب صحیح سیستم پاک سازی ذهن را آسانسور می تدریجی

خواب

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است سیستم پاک سازی ذهن کدام ممکن است مهمترین تعهد آن خارج کردن داروها زائد اجتناب کرده اند این احساس مهم است، در زمان خواب بیشترین میزان ورزش را دارد.

محققان معتقدند با ملاحظه به این کدام ممکن است ورزش این روش خرس تاثیر ساعت بیولوژیک هیکل قرار دارد، می توان با استفاده اجتناب کرده اند داروها روشی را برای پرانرژی سازی هر دو غیرفعال کردن این روش ارایه کرد.

بخش اعظم خلاص شدن از شر داروها زائد اجتناب کرده اند هیکل توسط سیستم لنفاوی انجام تبدیل می شود. این روش، مولکول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاتوژن های معیوب را اجتناب کرده اند احساس ها به جریان خون منتقل می تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند طریق خون به مجراهای تولید دیگری هیکل برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تغییراتی اجتناب کرده اند آن جا خارج شوند؛ با این حال پاک سازی احساس فوق العاده ظریف ذهن توسط سیستم مستقلی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است عالی سال در گذشته ایجاد شد. ذهن در مقابل سایر اندام ها اجتناب کرده اند سیستم لنفاوی برای این منظور بهره نمی برد.

خطر سکته مغزی با کم خوابی