رژیم لاغری سریع

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D


ویتامین D برای انبساط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ذهن حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آموزشی این کمبود چرخ دنده مغذی را همراه خود همه عامل از بیماری آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارکینسون گرفته به همان اندازه سکته مغزی، بیماری التهابی روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی شناختی مرتبط می دانند.

ماهی

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D

ویتامین D یکی از چرخ دنده مغذی حیاتی {برای حفظ} سلامت هیکل انسان است. این ویتامین به ترتیب چرخ دنده معدنی کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر در هیکل انسان {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عالی جزء حیاتی در محافظت ساختار استخوانی مفید است.

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D

علیرغم اهمیت ویتامین D، کمبود این ماده مغذی تا حد زیادی از آن چیزی است کدام ممکن است پیش بینی دارید. {افرادی که} به ابعاد کافی آفتاب خورشید بدست آمده نمی کنند، برای استفاده از حساسیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات بلعیدن نمی کنند، هر دو افرادی که شخصی را به رژیم غذایی دردسرساز گیاهخواری محدود می کنند، تا حد زیادی کشف نشده کمبود ویتامین D هستند.

قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید با بیرون استفاده از لوسیون ضد آفتاب، آسان ترین راه برای تامین ویتامین D می خواست هیکل است. طول قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید همراه خود ملاحظه به سن، نوع منافذ و پوست، فصل، زمان روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره منحصر به فرد است. باید مثبت شوید کدام ممکن است این کار باعث آفتاب سوختگی روی منافذ و پوست نمی شود.

در همین جا برخی از خطرات سلامتی مرتبط همراه خود ویتامین D معرفی شده است شده است.

مسائل عصبی

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D

ویتامین D برای انبساط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ذهن حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آموزشی این کمبود چرخ دنده مغذی را همراه خود همه عامل از بیماری آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارکینسون گرفته به همان اندازه سکته مغزی، بیماری التهابی روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی شناختی مرتبط می دانند.

متنوع از مردمان متوجه نیستند کدام ممکن است گیرنده های ویتامین D {در سراسر} سیستم عصبی مرکزی انسان ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ویتامین موقعیت مهمی در سوئیچ علامت های عصبی دارد.

بر این ایده، اگر کمبود ویتامین D دارید، می توانید هر چیزی از درد غیرقابل دلیل گرفته به همان اندازه نقطه ضعف عضلانی، گرفتگی بافت های عضلانی، اصلاح در قدم زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حافظه را تخصص کنید.

{اضافه وزن}

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D

کمبود ویتامین D ممکن است یکی از توضیحات افزایش وزن باشد. این نتیجه عالی بررسی بر روی بیش از ۴۶۰۰ زن ۶۵ ساله هر دو بهتر در کل ۵ سال است کدام ممکن است سطوح زیرین ویتامین D را همراه خود افزایش وزن مرتبط می‌داند.

این بررسی نماد داد کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است کمبود ویتامین D داشتند در مقابل همراه خود آنهایی کدام ممکن است مرحله خالص این ماده مغذی را داشتند، {اضافه وزن} داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی کدام ممکن است کمبود ویتامین D داشتند تا حد زیادی از آنهایی کدام ممکن است سطوح خالص این ویتامین را داشتند، دچار {اضافه وزن} بودند. همراه خود این ویتامین وزن اضافه می کردند.

خطرات سلامتی ناشی از کمبود ویتامین D