رژیم لاغری سریع

خشکسالی شدید در ایلام برای دام/گاو در حراج ماند


کرونا:

خشکسالی شدید در ایلام برای دام/گاو در حراج ماند

سایه خشکسالی شدید دام های ایلام را در بر گرفت کدام ممکن است دامداران زیادی دام های شخصی را همراه خود قیمت فوق العاده زیرین به حراج بگذارند.

به گزارش کرونا، کاهش شدید بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد شدن مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع استان ایلام در فروردین ماه حکایت اجتناب کرده اند سال کم افزایش دارد، سالی کدام ممکن است دامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران پیش‌سوراخ بینی کرده‌اند کدام ممکن است همراه خود مشکل بزرگی مواجه خواهند شد.

خشکسالی جدیدترین در شهرستان ایلام باعث کاهش ساخت غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی جو در این قلمرو شده است کدام ممکن است در جدا مشکلات عکس اجتناب کرده اند جمله ضعیف دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف نهاده های دامی باعث شده به همان اندازه کشاورزان دام های شخصی را به هزینه زیرین بفروشند.

ضرر تامین خوراک دام در شهرستان ایلام در سال جاری بیش اجتناب کرده اند قبلی مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران همراه خود مشکل های شدید مواجه شدند.

مشکل پیش روی دامداران همراه خود کاهش بی سابقه نزولات جوی در شهرستان در ۵۰ سال قبلی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان همراه خود خشک شدن مراتع در فروردین ماه در گذشته اجتناب کرده اند فصل درو کردن به بالا رسید. همه اجزا همراه خود هم مخلوط کردن شده {است تا} کشاورزان در سال جاری درگیر تامین یونجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوفه دام شخصی باشند.

ساخت کاه استان جوابگوی خواستن کشاورزان نیست

ضعیف مراتع در کل ملت به طور قابل توجهی استان ایلام اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرات دلالان در کسب کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاه در سال قبلی مشکلات دامداران را در سال جاری دوچندان کرد.

عواقب دلالان برای کسب علوفه علیرغم درو کردن دیرهنگام، تحریک کردن خواستن به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر meting out علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک دام در شهرستان، کاهش ۵۰ درصدی در مراتع شهرستان در سال جاری است.

در جاری حاضر میزان ساخت کاه در استان برای خوردن کشاورزان کافی نیست، به همین دلیل باید قوانینی وضع شود به همان اندازه کاه اجتناب کرده اند استان خارج نشود. جدا از وضع این اصول، تجهیزات های نظارتی باید عوامل ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج را همراه خود عمق بیشتری مدیریت کنند.

به همان اندازه ۲ ماه بعد، دامداران نتوانستند از دوام کنند

خوب دامدار ایلامی تصریح کرد: مراتعی کدام ممکن است پرهزینه می خریم اصلا برای دام کافی نیست، اگر این توسعه شکسته نشده پیدا تنبل به همان اندازه ۲ ماه بلند مدت دامداران {نمی توانند} از دوام کنند.

مهدی قدیری افزود: همراه خود مشکلات ضعیف علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مجبوریم دام های شخصی را به هزینه فوق العاده بودجه بفروشیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه خشکسالی اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باعث افزایش قیمت کاه در استان ایلام شد، ذکر شد: پیش بینی داریم مسئولان بر کالا کاه در استان نظارت کنند.

کاهش ساخت کاه در استان ایلام

معاون افزایش تولیدات طبیعی جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: در سال های روال حدود ۴۵۰ هزار تن کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلش در استان ساخت تبدیل می شود با این حال امسال پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این میزان کمتر اجتناب کرده اند ۲۳۰ هزار تن باشد.

حشمت الله زرین جوب ذکر شد: خشکسالی ضربه سختی به ساختار کشاورزی استانداری ایلام وارد کرد کدام ممکن است صددرصد خسارت به اراضی دیم وارد شد.

وی ذکر شد: خشکسالی باعث کاهش ساخت در اراضی کشاورزی استان ایلام شد.

یونجه در ایلام ممنوع است

رئیس گروه جهاد کشاورزی ایلام ذکر شد: سوئیچ هرگونه کاه به خارج اجتناب کرده اند استان ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده باید در شخصی استان خوردن شود.

آذرنوش عموزاده افزود: حدود ۲ هزار تن تدارکات دام به استان تخصیص یافته است کدام ممکن است به مرور بین دامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشینان meting out تبدیل می شود.

جانشین فرمانده انتظامی ایلام ذکر شد: طی ابلاغیه، خروج اجتناب کرده اند کاه در مرحله شهرستان ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {افرادی که} اقدام به خروج بوتلگ اجتناب کرده اند شهرستان می کنند برخورد شدید خواهیم کرد.

سرهنگ حسین النجیفی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به ضعیف بارندگی در فصل جاری، خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف محصولات کشاورزی کدام ممکن است کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران استان را همراه خود ضرر مواجه می تنبل، ممنوعیت کاه اجتناب کرده اند استان انجام شده است. “

بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت باند استان ایلام به کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری اشتغال دارند، علاوه بر این حدود ۹۰۰۰ خانواده عشایری در استان ایلام اقامت می کنند.

شهرستان ایلام همراه خود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار راس دام سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سالانه ۱۳ هزار تن گوشت یکی اجتناب کرده اند قطب های مهم دامپروری ملت است.

همراه خود ملاحظه به خشکسالی، ضعیف دارایی ها آبی، ضعیف نهاده های دامی، کودک شدن مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مورد نیاز است مسئولان ملاحظه ویژه ای به استان ایلام داشته باشند.

تأمین: مهر

ts/

تأمین: القدس وب مبتنی بر

نویسنده: