خشکسالی ادامه دارد و کلزاکاران در خوزستان نگران هستندبه گزارش کرونا از اهواز، تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سطح زیرکشت کلزا در استان ۹۰ هزار هکتار است و به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی، برنامه ریزی ممکن است به طور کامل محقق نشود. وی افزود: از هفته گذشته در آن بذر کلزا کاشته شده است