خارج از ۵۰۰ متری بجنورد


کرونا:

خارج از 500 متری بجنورد

یکی از کم برخوردارترین محله های این شهر محله ۸ هزار نفری جوادیه بجنورد قدیمی است که از مشکلات شهری عدیده از جمله عدم دسترسی به امکانات شهری و در نتیجه بروز آسیب های اجتماعی و فساد رنج می برد.


منطقه جوادیه 500 متر با بجنورد فاصله دارد

منبع: اورشلیم آنلاین

نویسنده: