توضیح ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم


در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک اشاره شده است. برای درک بهتر این مطالب حقوقی می توان آن را به دو قسمت تقسیم و تفسیر کرد.

توضیح ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم هزینه ای است که از اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس درآمد یا دارایی آنها اخذ می شود. پرداخت این مالیات اجباری بوده و پس از واریز آن به خزانه دولت، صرف صرفه جویی و بازیابی منابع می شود.

به همین دلیل قانونگذار احکام مختلفی را برای مودیان و شرایط خاص بررسی و اتخاذ کرده است. متن دقیق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

انتقال قطعی ملک بر اساس ارزش معاملاتی ۵ درصد و همچنین انتقال حق انتقال ملک به منبع وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال توسط مالکان یا صاحبان حقوق واقعی مشمول مالیات است.»

تفسیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک اشاره شده است. برای درک بهتر این مطالب حقوقی می توان آن را به دو قسمت تقسیم و تفسیر کرد.

قسمت اول به نقل و انتقال مشخص ملک مسکونی یا تجاری بر اساس ارزش معاملاتی و با نرخ معاملاتی پنج در تاریخ انتقال ملک مشمول مالیات مستقیم اشاره دارد.
قسمت دوم نیز به این موضوع مربوط می شود که در تاریخ نقل و انتقال ملک، بر اساس وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ معامله دو درصد، حق انتقال محل واگذار می شود. مالکان یا صاحبان حقوق باید مالیات مستقیم بپردازند.
برای تفسیر ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم دو تبصره مشخص شده است که شامل بندهای زیر می باشد.

تبصره ۱ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره ۱ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می کند که اگر ارزش معاملاتی ملک مورد معامله تعیین نشود باید ارزش معاملاتی به نحوی تعیین شود. بهترین روش این است که ارزش معاملاتی نزدیکترین مکان مشابه ملک فوق را مبنای محاسبه مالیات قرار داده و بر اساس آن میزان مالیات متعلق را محاسبه کنید.

تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم حق واگذاری ملک مورد نظر را طبق این قانون عبارت است از حق تملک، حق تصرف، حق تصرف در محل یا حقوق ناشی از مرکز تجاری. محل مقصد

البته در تعیین ارزش معاملاتی ملک و متعاقباً تعیین میزان مالیات نقل و انتقال ملک که بر اساس سابقه معاملات و ارزیابی ارزش معاملاتی ملک تعیین می شود، عوامل دیگری نیز با توجه به نوع ملک تأثیرگذار است. . عوامل موثر بر میزان مالیات نقل و انتقال اموال عبارتند از:

در حال گردش ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به اینکه با توجه به حق انتقال ملک از لحاظ آدرس های مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، ابهام مالیاتی برای اکثر مأموران مالیاتی ایجاد شده است، لازم است نسبت به رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم اقدام شود. اندازه گیری که باید به واحد هشدار دهد. اینها به شرح زیر است.

برای هر نوع واگذاری یا تملک اماکن تجاری یا تجاری، نیازی به انتقال حق واگذاری محل نیست. همچنین بر اساس این قانون، داشتن حق معافیت از مالیات الزامی نیست، اما همانطور که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، نیازی به دریافت حق نیست. چشم پوشی

انتقال گیرنده زمین و انتقال دهنده بدون بررسی هدف استفاده از زمین واگذار شده، به بند الف ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم توجه می کنند که هر نوع موقعیت ملکی را در هنگام تعیین ارزش معاملاتی زمین مشمول هیچگونه سندی برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک نخواهد بود.

همچنین گاهی مشاهده می شود که مواردی مانند پارکینگ، فروش مصالح ساختمانی یا گل و گلدان در زمینی بدون پروانه ساخته می شود که قطعاً موجب حق واگذاری نمی شود. اما در صورتی که زمین بسته یا تعیین شده رسمی و یا بدون منع قانونی برای سایر فعالیت ها مانند انبار استفاده شود و حق تملک و تصرف در آن به وضوح مشخص شده باشد، انتقال دهنده باید در زمان واگذاری مالیات مربوط را رعایت کند. مقررات.پرداخت حق واگذاری محل.

املاک مسکونی بدون پروانه که بر خلاف قانون مورد استفاده تجاری یا تجاری قرار می گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد اما در صورتی که مالک برای تخلیه ملک به پرداخت هزینه ای که در احکام صریح دادگاه آمده است ملزم شود. , در این صورت مستاجر طبق قانون مشمول پرداخت مالیات خواهد بود . اما مالک در حمل بعدی اعم از معین یا غیر معین حق تعیین مکان را نخواهد داشت مشروط بر اینکه شرایط مذکور در ابتدای این بند باقی بماند.

پزشکان، پیراپزشکان، وکلا، کارشناسان حقوقی و همچنین دفاتر اسناد رسمی مشمول اسناد رسمی یا عقد ازدواج و طلاق هستند که در املاک مسکونی و در زمینه‌های فوق‌الذکر فعالیت می‌کنند تا زمانی که کاربری ملک مذکور از حیث تغییر نکرده باشد. آئین نامه. به مالیات صحیح آن را تحویل دهد و از آن چشم پوشی نخواهد شد.

همچنین در صورتی که اشخاص حقوقی بدون توجه به این اقدام، ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضا یعنی صاحب سهم یا سهم تضامنی را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی کنند، تا زمانی که کاربری ملک مطابق مقررات تغییر نکرده باشد. مشمول حق واگذاری مکان نخواهد بود.

نکته دیگری که باید به صراحت بیان شود این است که صاحبان املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر به شخص دیگری یا به همان مستاجر برای همیشه منتقل شده است، نخواهند داشت. مشمول حق واگذاری مالیات باشد.
در مورد املاک مسکونی که مالک، همسر یا فرزندان وی در حین سکونت در ملک به مشاغلی مانند خیاطی، بافندگی و مانند آن مشغول هستند، در صورت انتقال یا اجاره، مشمول مالیات نقل و انتقال ملک نمی شوند.

در بند دیگر بخشنامه، ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، به املاکی اشاره شده است که بر اساس پروانه، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار از مراجع ذی ربط دارای کاربری مختلط در یک قسمت تجاری و قسمت دیگر است. بخشی اداری یا مسکونی، یا کاربری مختلط در طول زمان تغییر می کند. در این موارد صرفاً قسمت های تجاری و اداری تفکیک ناپذیر یا غیرقابل تفکیک طبق سایر مقررات این بخشنامه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشد.

برای این منظور بهتر است عوامل تشخیصی، سازمان امور مالیاتی یا سایر مقامات ذیربط با رعایت کامل دستورالعملی که مفاد آن به تصویب شورای عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، با پرهیز از پیش بینی موارد، به امور ارباب رجوع رسیدگی کنند. وقوع موقعیت های آینده و بدون تاخیر بی مورد. مدیران کل ادارات و حسابرسان که مسئولیت اجرای صحیح دستورالعمل ها را بر عهده دارند نیز موظفند در اسرع وقت مسئولان ولگردی را که باعث رفت و آمدهای مکرر و اتلاف وقت مودیان می شوند، معرفی کنند.

نتیجه

طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، اگر مالک ملکی را به دیگری بفروشد یا به عبارتی آن را به طور کامل به دیگری واگذار کند، باید ۵ درصد ارزش معاملاتی آن ملک را به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کند. همچنین اگر مالک ملک را موقتاً به دیگری واگذار کند، یعنی رهن یا اجاره، یا حق مرکز تجاری ملک را به دیگری واگذار کند، باید دو درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات بپردازد. خزانه دولت

فاکتور مالیات