رژیم لاغری سریع

تخصیص بیش از ۳۹۷ میلیارد به طرح های عمرانی باشت


غیر معمول گرامی در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در گچساران اظهار کرد: در سال قبلی بیش از ۶۲۳ میلیارد و۲۳۷ میلیون ریال شهرت برای اجرای طرح های عمرانی این شهرستان اختصاص کشف شد.

وی دقیق کرد: بیشترین اعتبارات اختصاص یافته سال قبلی درمورد به نوسازی مدارس، شرکت ها شهری، جهاد کشاورزی، کشاورزی وعشایری، بازی وتفریحات، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری است.

فرماندار باشت همراه خود ردیابی به تخصیص ۳۹۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۱ میلیون ریال از اعتبارات طرح های عمرانی این شهرستان تصریح کرد: این میزان اعتبارات در سال پولی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ برای بیش از ۱۱۰ طرح عمرانی اندیشه در مورد شد.

گرامی عنوان کرد: از مهمترین طرح های توسط دست اجرای باشت می توان به ساختمان اسناد، سالن ورزشی، پایان دادن خانه جوان، آبرسانی به ۳۳ روستا در قالب بهسازی چشمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنوات ، آبرسانی به روستاهای لار درک تلچگاه، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه آبرسانی شهر باشت، مونتاژ سالن تعدادی از منظوره مدیریت فاجعه شهرستان، زیر سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن بلوار ۴۵ متری شمالی، مونتاژ دارالقران باشت، پایان دادن طرح موقعیت یابی ادارات باشت، مونتاژ هنرستان هشت کلاسه دکتر حسابی، هنرستان حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه دخترانه کوثر ، پایان دادن محور باشت به شاه بهرام ،پایان دادن بزرگراه کوه دهک ردیابی کرد.

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به نزدیک کردن به بالا سال پولی، مدیران اجرایی شهرستان باید نسبت به توسل به اعتبارات طرح‌های عمرانی تجهیزات های شخصی اقدام کنند.

فرماندار باشت خاطرنشان کرد: نباید هیچ مبلغی از اعتبارات عمرانی این شهرستان بازگشت بخورد اما علاوه بر این مورد نیاز {است تا} بالا سال پولی (۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) مدیران به طور مناسب اعتبارات را توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای الگو اجرایی طرح ها ارزش کنند.

گرامی دقیق کرد: در جاری حاضر طرح بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت کوه دهک به اندازه ۳.۲ کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۴۵ میلیارد ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی راه کشاورزی پیچاب به سرآستانه به اندازه عالی کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتبار۲۷ میلیارد توسط دست اجراست.

انتهای پیام/