رژیم لاغری سریع

التیماتوم ۴۸ساعته به معاون سیاسی


کرونا :

التیماتوم ۴۸ساعته به معاون سیاسی

استاندار مازندران به معاون سیاسی امنیتی اجتماعی شخصی اصل داد به‌فوریت همراه خود تشکیل کارگروهی به بازرسی علل تلف‌شدن پلنگ تفسیر‌شده در شهر قائم‌شهر ورود پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تعیین اجزا خاطی، مانع تکرار چنین حوادث تلخ شود.

به گزارش کرونا، استاندار مازندران به معاون سیاسی امنیتی اجتماعی شخصی اصل داد به‌فوریت همراه خود تشکیل کارگروهی به بازرسی علل تلف‌شدن پلنگ تفسیر‌شده در شهر قائم‌شهر ورود پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تعیین اجزا خاطی، مانع تکرار چنین حوادث تلخ شود. ‌

در اصل سید محمود حسینی‌پور خطاب به روح‌الله سلگی آمده است: تلف شدن عالی قلاده پلنگ ایرانی در قائم‌شهر در شرایطی کدام ممکن است شاهد کمیاب شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقراض گونه‌های مختلف آن در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان هستیم، پذیرفتنی نیست.

مشاور برتر مقامات در استان مازندران تأکید کرده است: هرچند تهیه کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان افراد در پی ورود عالی قلاده پلنگ به جو نهایی شهر قائم‌شهر نیاز داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امر باید اجتناب کرده اند جان افراد حراست می‌کردند با این حال باید به‌سبک‌های دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای معاصر نسبت به خشمگین‌گیری این گونه کمیاب اقدام می‌شد.

حسینی‌پور خطاب به معاون سیاسی‌ امنیتی اجتماعی استانداری مازندران خاص کرده است: به جناب‌برتر مأموریت می‌دهم به‌فوریت ظرف ۴۸ ساعت بلند مدت همراه خود تشکیل کارگروهی نسبت به بازرسی زوایای مختلف این حادثه اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش باقی مانده را ‌گفتن فرمایید.

استاندار مازندران در شکسته نشده این اصل تأکید کرده است: اجباری است بازرسی شود کدام ممکن است؛ چرا تجهیزات‌های متولی به‌خصوص گروه ایمنی جو زیست استان همراه خود تأخیر چندساعته نسبت به بیهوش کردن پلنگ دور شدن در شهر اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نیز کوتاهی‌ها منجر به تلف شدن این حیوان شده است؟ باید ضمن برخورد همراه خود اجزا خاطی، همراه خود انجام اقدامات پیشگیرانه مانع تکرار چنین حوادث تلخ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازرسی گردد؛ عالی قلاده پلنگ چگونه وارد شهر شده است؟

تأمین: تسنیم

انتهای خبر/

تأمین : قدس اینترنت

نویسنده: