رژیم لاغری سریع

آیا نوشیدن آب با غذا مضر است؟


متنوع اعلام کردن می کنند کدام ممکن است نوشیدن آب در کنار با غذا اسیدیته شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های گوارشی را رقیق می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم غذا را برای هیکل دشوارتر می تدریجی.

نوشیدنی های غذایی

آیا نوشیدن آب با غذا مضر است؟

برخی اعلام کردن می کنند کدام ممکن است نوشیدن نوشیدنی در کنار با وعده های غذایی برای معنی هضم انسان مضر است. برخی تولید دیگری می گویند کدام ممکن است این ممکن است در نتیجه تجمع سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مختلف بهزیستی شود.

خالص است کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم آیا نوشیدن خوب لیوان آب آسان در کنار با غذا ممکن است عواقب عقب کشیدن داشته باشد هر دو این تصور خطا عکس است.

قوانین هضم مفید

گوارشی

برای درک اینکه چرا برخی اشخاص حقیقی معتقدند نوشیدن مایعات با هضم غذا تداخل می تدریجی، بالقوه است ابتدا با توجه به معنی روال گوارش بیاموزید.

هضم غذا با گذاشتن غذا در دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویدن آن آغاز تبدیل می شود. جویدن علامت هایی را {برای شروع} ترشح بزاق به غدد بزاقی کشتی می تدریجی. بزاق شامل آنزیم هایی است کدام ممکن است به تجزیه غذا {کمک می کند}.

هنگامی کدام ممکن است غذا وارد شکم تبدیل می شود، آب اسیدی شکم با آن مخلوط کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود کدام ممکن است غذا به همان اندازه حد امکان تجزیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایع غلیظی به تماس گرفتن کیم تشکیل شود.

در روده نوزاد، کیم با آنزیم های گوارشی ترشح شده اجتناب کرده اند پانکراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای صفراوی در کبد مخلوط کردن تبدیل می شود. این مثال به همان اندازه آنجا کدام ممکن است بالقوه است کیم را می شکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ماده غذایی را برای توسل به در جریان خون کنار هم قرار دادن می تدریجی.

اکثر چرخ دنده مغذی در کل پرواز کیم در روده نوزاد توسل به می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها بخش کوچکی اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی برای توسل به باقی می‌مشابه کدام ممکن است غذای هضم شده وارد روده غول پیکر شود.

هنگامی کدام ممکن است چرخ دنده مغذی وارد جریان خون می شوند، به نیمه های مختلف هیکل می توسعه. هضم روزی درست تبدیل می شود کدام ممکن است چرخ دنده زائد اجتناب کرده اند هیکل خارج شوند.

بسته به آنچه می خورید، کل معنی هضم ممکن است اجتناب کرده اند ۲۴ ساعت به همان اندازه ۷۲ ساعت اندازه بکشد.

هضم

آیا مایعات باعث مشکلات گوارشی می شوند؟

نوشیدن مایعات بیش از حد ویژه به ویژه آب در کل روز فواید زیادی دارد.

با این جاری، برخی اجتناب کرده اند افراد بر این عقیده هستند کدام ممکن است نوشیدن نوشیدنی در کنار با غذا مفهوم خوبی نیست.

در همین جا ادعاهای رایجی موجود است کدام ممکن است بدست آمده مایعات با وعده های غذایی GI گفته می شود.

ادعای ۱: نوشیدنی های الکلی هر دو اسیدی روی بزاق تأثیر عقب کشیدن دارند

برخی اشخاص حقیقی معتقدند کدام ممکن است خوردن نوشیدنی های اسیدی هر دو الکلی در کنار با وعده های غذایی بزاق را خشک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم غذا را برای هیکل دردسر می تدریجی.

الکل جریان بزاق را ۱۰ به همان اندازه ۱۵ نسبت در واحد الکل کاهش می دهد. با این حال این مثال عمدتاً با نوشیدنی هایی با محتوای الکل بالا در کنار است.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری به نظر می رسد مانند است نوشیدنی های اسیدی ترشح بزاق را افزایش می دهند.

در پایان، هیچ اثبات آموزشی مبنی بر تأثیر عقب کشیدن خوردن متعادل نوشیدنی های اسیدی هر دو الکلی بر هضم هر دو توسل به چرخ دنده مغذی {وجود ندارد}.

ادعای ۲: آب، اسید شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های گوارشی

متنوع اجتناب کرده اند افراد اعلام کردن می کنند کدام ممکن است نوشیدن آب در کنار با غذا اسید شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های گوارشی را رقیق می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم غذا را برای هیکل دشوارتر می تدریجی.

با این حال طبق این اعلام کردن، تجهیزات گوارش انسان در موقعیت به ترشح اسیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های گوارشی با ملاحظه به غلظت وعده غذایی نیست کدام ممکن است می دانیم خطا است.

معده

آیا نوشیدن آب با غذا مضر است؟