آلپرازولام آلپرازولام – تاریخ انقضای جدید


آلپرازولام استفاده می شود

    آلپرازولام آلپرازولام

آلپرازولام استفاده می شود

آلپرازولام برای کنترل اختلالات اضطرابی برای تسکین علائم اضطراب در کوتاه مدت استفاده می شود. این دارو به عنوان مکمل در درمان اضطراب با افسردگی روانی و همچنین در درمان اختلال هراس استفاده می شود.

مکانیسم اثر آلپرازولام

* – اتصال به گیرنده های پس سیناپسی فضایی خاص برای بنزودیازپین ها در نورون های GABA (در نواحی مختلف CNS مانند سیستم لیمبیک و شبکیه چشم)
افزایش اثرات بازدارنده گابا بر روی نورون های فعال، ایجاد هایپرپلاریزه شدن و تثبیت غشای عصبی (با افزایش نفوذپذیری غشای عصبی به یون های کلر)
گیرنده های بنزودیازپین ها و اثرات آنها به GABA-A بستگی دارد، اما بنزودیازپین ها به گیرنده های GABA متصل نمی شوند.