رژیم لاغری سریع

آلترتامین Altretamine – اعتبار نوین


اسبابک ها خوردن داروی آلترتامین Altretamine

 آلترتامین Altretamine

اسبابک ها خوردن آلترتامین

این دارو در معامله با کارسینوم تخمدان به کار {می رود}

مکانیسم تأثیر آلترتامین

اجتناب کرده اند تذکر ساختمانی شبیه آلیکه کننده ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً باعث مهار ساختDNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید RNA شود

فارماکوکینتیک آلترتامین

فریب دادن دارو فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند است. {به دلیل} متابولیسم فوری کبدی، کمتر از غلظت پلاسمایی دارو متغیر است. نیمه عمر دارودر فاز بتا ۲/۱۰- ۷/۴ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان حضور در کمتر از غلظت ۳-۵/۰ ساعت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بین بردن آن کلیوی است.

مسائل جانبی آلترتامین

کم خونی، لکوپنی، سمیت عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروپاتی محیطی، کاهش پلاکت های خون، تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ اجتناب کرده اند مسائل جانبی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً شایع دارو می باشند.

تداخلات دارویی آلترتامین

هگزامتیل ملامین همراه خود داروهای مهار کننده منوآمین اکسید اجتناب کرده اند ( OAM) تداخل دارد.

هشدار ها آلترتامین

الف – دارو باعث مهار ورزش ذهن استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمیت عصبی خفیف به همان اندازه به عادی تبدیل می شود.

ب- در صورت بروز خونریزی غیر دوره ای، مدفوع قیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه، خون در ادرار هر دو مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکه های بنفش روی منافذ و پوست باید به دکتر مراجعه شود.

پیشنهاد های دارویی آلترتامین

الف- در صورت یکپارچه سمیت عصبی حتی بعد اجتناب کرده اند کاهش مقدار خوردن، باید خوردن دارو برداشتن شود.

ب- میزان سمیت عصبی کبریت همراه خود مقدار خوردن است. سمیت عصبی همراه خود برداشتن خوردن دارو بازگشت پذیر است. مورد نیاز است در فواصل معامله با آزمایشات نورولوژیک انجام شود.

ج- برای کاهش مسائل گوارشی، دارو بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی نیاز شود.